Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

  Раководители

  Доц.. д-р Дејан Трајков, раководител на ИИБХГ и Македонскиот дарителки регистар

  Асист. д-р Александар Петличковски, раководител на лаборатории за хумана генетика

  Асист. д-р Славица Христоманова, раководител на лаборатории за имунологија


  Асистенти

  Асист. д-р Мери Киријас

  Асист. д-р Александар Сенев


  Стручни соработници

  Биотехнолог Оливија Ефинска-Младеновска, специјалист по медицинска генетика

  Молекуларен биолог Олгица Сибиновска

   

  Лаборанти

  Елена Цветковска

  Фетије Имери

  Рената Стојановска

   

  Админстрација

  Наташа Арсова, технички секретар

  Марица Цветковска, хигиеничар

  X