Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

   

   

  Предметот Хумана генетика на Медициснкиот факултет во Скопје е воводен во 2008 година во склоп на Европскиот кредитен трансфер систем (ЕКТС) во вториот семестар од прва година со фонд од 30 часа предавања и 30 часа вежби. За координатор на предметот Хумана генетика за општа медицина е назначена проф. д-р Мирјана Кочова од Универзитетската клиника за детски болести.

  Во 2009 година предметот Хумана генетика е вклучен во студискста програма за Високата школа за медицински сестри и техничари со фонд од 15 теоретски часа, а во студиската програма за логопеди со фонд од 30 часа теорија и 30 часа вежби. За координатор за предметот Хумана гентика за Високите стручни школи е назначен проф. д-р Мирко Спироски од Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет во Скопје.

   

  .

   

   


   

  X