Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

   

   

  Пректикум за Хумана генетика - 1

    Спироски М, Трајков Д, Петличковски А, Ефинска-Младеновска О, Сибиновска О, Христоманова С. Практикум за хумана генетика - 1. Институт за имунобиологија и хумана генетика. Медицински факултет: Скопје, 2009. [ISBN 978-9989-2661-1-9, COBISS.MK-ID 77801994] [Комплетна книга]

   

   

  Учебник за Хумана генетика - 1

    Спироски МЖ. Хумана генетика - 1. Институт за имунобиологија и хумана генетика. Медицински факултет: Скопје, 2010.

   


   

  X