Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

   

   

  Општа медицина

  Теоретска настава за предметот хумана генетика во учебната 2012/13 година за студентите по општа медицина, паралелка А (Амфитеатар 1)

  1. ДНК како генетски материјал (1 час). Испитувања на генетски материјал, состав и структура на ДНК и РНК, организација на ДНК во хромозомите. Проф. д-р Мирко Спироски, 11.03.2013, 08:15-09:00 часот.

  2. Репликација на ДНК (1 час). Семиконзервативна ДНК репликација, ензими вклучени во синтезата на ДНК, репликација на ДНК. Проф. д-р Мирко Спироски, 11.03.2013, 09:15-10:00 часот.

  3. Генска контрола на протеините (1 час). Генска контрола на ензимската структура, генска контрола на протеинската структура. Проф. д-р Мирко Спироски, 15.03.2013, 10:15-11:00 часот.

  4. Генско прикажување: Транскрипција (1 час). Транскрипциски процеси, транскрипција во еукариоти. Проф. д-р Мирко Спироски, 15.03.2013, 11:15-12:00 часот.

  5. Генско прикажување: Транслација (1 час). Природа на генетскиот код, процеси на протеинска синтеза, протеинско сортирање во клетките. Проф. д-р Мирко Спироски, 18.03.2013, 08:15-09:00 часот.

  6. Технологија на рекомбинантно клонирање на ДНК и примена (1 час). Клонирање на ДНК, рекомбинантни библиотеки на ДНК, наоѓање специфичен клон во библиотека, анализа на гени и генски транскрипти. Проф. д-р Мирко Спироски, 18.03.2013, 09:15-10:00 часот.

  7. Примена на рекомбинантните технологии (1 час). Структурен геномикс, функционален геномикс, компаративен геномикс. Анализа на биолошки процеси, молекуларно тестирање на ДНК, изолација на хумани гени, типизирање ДНК. Проф. д-р Мирко Спироски, 22.03.2013, 10:15-11:00 часот.

  8. Менделова генетика (1 час). Генотип и фенотип, Менделовиот експериментален модел, примена во хуманата генетика. Проф. д-р Мирко Спироски, 22.03.2013, 11:15-12:00 часот.

  9. Проширување на Менделовата генетска анализа (1 час). Мултипли алели, модификации на доминантните соодноси, генска интеракција и модифицираните Менделови соодноси, есенцијални и летални гени, генско прикажување и околината.  Проф. д-р Мирко Спироски, 25.03.2013, 12:15-13:00 часот.

  10. Генско мапирање кај прокариоти и еукариоти (1 час). Генска рекомбинација и улога на хромозомските размени, конструирање генетски карти, анализа на тетрадите во одделни хаплоидни еукариоти, митотоски рекомбинации, генетско мапирање на бактерии со коњугација, генетско мапирање на бактерии со трансформација и трансдукција, мапирање гени во бактериофаги. Проф. д-р Мирко Спироски, 22.03.2013, 13:15-14:00 часот.

  11. Регулација на генската експресија во прокариоти (1 час). Lac оперон од E. coli, trp оперон од E. coli, регулација на генска експресија во фагот ламбда. Проф. д-р Мирко Спироски, 27.03.2013, 12:15-13:00 часот.

  12. Регулација на генска експресија во еукариоти (1 час). Контролни нивоа во генската експресија кај еукариоти, генска регулација во развојот и диференцијација. Проф. д-р Мирко Спироски, 03.04.2013, 11:15-12:00 часот.

  13. Не-Менделово наследување (1 час). Потекло на митохондрии, организација на екстрануклеарните геноми, правила во не-Менделовото наследување, примери за не-Менделово наследување, контрасти во не-Менделовото наследување. Проф. д-р Мирко Спироски, 03.04.2013, 12:15-13:00 часот.

  Тест1 - Група А, 12.04.2013, 08:00 до 11:00. Тест1 - Група Б, 12.04.2013, 11:00 до 14:00.

  1. Хромозомска основа на наследување поврзано со полот (1 час). Хромозомска теорија за наследување, определување пол, анализа на полово поврзаните промени, половите хромозоми и нивните ненормалности. Проф. д-р Мирко Спироски, 15.04.2013, 09:15-10:00 часот.

  2. Обновување на ДНК и мутации (1 час): Механизми на обновување на ДНК. Мутагенеза, типови на мутации и нивното значење. Откривање на мутации. Проф. д-р Мирко Спироски, 16.04.2013, 08:15-09:00 часот

  3. Рекомбинации и преносни елементи (1 час). Хомолгни рекомбинации. Нехомологни рекомбинации. Пренсони елемнти во прокариоти. Преносни елемнти во еукариоти. Проф. д-р Мирко Спироски, 16.04.2013, 09:15-10:00 часот.

  4. Популациска генетика и молекулска еволуција (1 час): Генетска структура на популациите. Харди-Вајнберговиот закон. Генетски варијации во простор и време. Генетски варијации во природни популации. Сили кои ја менуваат генската фреквенција во популација. Молекулска филогенеза. Стекнување и потекло на нови функции. Проф. д-р Мирко Спироски, 23.04.2013, 08:15-09:00 часот.

  5. Типови на моногенско наследување (1 час). Ефекти на мутациите врз протеинската структура и функција, примери за молекуларни заболувања. Родословно дрво, автосомно доминантно, автосомно рецесивно, X-врзано, Y-врзано наследување. Проф. д-р Мирјана Кочова,  23.04.2013, 09:15-10:00 часот.

  6. Генетика на заболувањата со комплексно наследување (1 час). Генетска анализа на квалитативните особини на заболувањата, генетска анализа на квантитативните особини, генетско мапирање на комплексните особини, чести болести со комплексно (мултифакторско) наследување. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска 24.04.2013, 12:15-13:00 часот.

  7. Принципи на клиничка цитогенетика (1 час). Вовед во цитогенетика, хромозомски ненормалности, ефектите на родителското потекло (парент-оф-оригин), кариотип, клеточна делба, испитување на хромозомите во човекова мејоза, Менделееви заболувања со цитогенетски ефекти. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 29.04.2013, 08:15-10:00 часот.

  8. Вовед во дисморфологијата (1 час). Минорни малформации, мајорни малформации, синдроми, поими дисморфија, вродена и наследна болест. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 29.04.2013, 09:15-10:00 часот.

  Тест2 - Група А, 10.05.2013, 08:00 до 11:00. Тест2 - Група Б, 10.05.2013, 11:00 до 14:00.

   

  1. Генетика на малигни заболувања (1 час). Биологија на канцер, генетска основа на канцер, цитогенетски промени, онкогенеза, тумор-супресорски гени, туморска прогресија со клонална еволуција, канцер и околината. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 13.05.2013, 08:15-09:00 часот.

  2. Скрининг за вродени и наследни болести (1 час). Пренатален, неонатален и популациски скрининг. Методи. Услови. Организација. Кост-бенефит. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 13.05.2013, 09:15-10:00 часот.

  3. Пренатална дијагноза (1 час). Индикации за пренатална дијагноза, методи за пренатална дијагноза, лабораториски испитувања, ефекти на пренаталната дијагноза врз превенција и лекување на вродените и наследните заболувања. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 16.05.2013, 10:15-11:00 часот.  

  4. Генетско советување (1 час). Генетско советување, принципи, динамика, начин, услови за генетско советување, одлука во врска со генетското советување. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 21.05.2013, 08:15-09:00 часот.  

  5. Етички аспекти на генетските анализи и истражувања (1 час). Стратегии за генетско лекување, современа состојба на лекувањето генетски болести, специјални аспекти во лекувањето генетски болести. Можни етички замки, примери. Права на пациентот и семејството со наследна болест. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 21.05.2013, 09:15-10:00 часот.

  Јунска сесија: Испит, 11.06.2013, прва декада. Испит, 25.06.2013, втора декада.

  Септемвриска сесија: Испит, 26.08.2013, прва декада. Испит, 10.09.2013, втора декада.

  Вкупно 26 часа (17 ИИБХГ +  9 УКДБ).

   

  На почеток!

   

  Теоретска настава за предметот хумана генетика во учебната 2012/13 година за студентите по општа медицина, паралелка Б (Амфитеатар 1)

   

  1. ДНК како генетски материјал (1 час). Испитувања на генетски материјал, состав и структура на ДНК и РНК, организација на ДНК во хромозомите. Проф. д-р Мирко Спироски, 12.03.2013, 12:15-13:00 часот.

  2. Репликација на ДНК (1 час). Семиконзервативна ДНК репликација, ензими вклучени во синтезата на ДНК, репликација на ДНК. Проф. д-р Мирко Спироски, 12.03.2013, 13:15-14:00 часот.

  3. Генска контрола на протеините (1 час). Генска контрола на ензимската структура, генска контрола на протеинската структура. Проф. д-р Мирко Спироски, 14.03.2013, 08:15-09:00 часот.

  4. Генско прикажување: Транскрипција (1 час). Транскрипциски процеси, транскрипција во еукариоти. Проф. д-р Мирко Спироски, 14.03.2013, 09:15-10:00 часот.

  5. Генско прикажување: Транслација (1 час). Природа на генетскиот код, процеси на протеинска синтеза, протеинско сортирање во клетките. Проф. д-р Мирко Спироски, 20.03.2013, 12:15-13:00 часот.

  6. Технологија на рекомбинантно клонирање на ДНК и примена (1 час). Клонирање на ДНК, рекомбинантни библиотеки на ДНК, наоѓање специфичен клон во библиотека, анализа на гени и генски транскрипти. Проф. д-р Мирко Спироски, 20.03.2013, 13:15-14:00 часот.

  7. Примена на рекомбинантните технологии (1 час). Структурен геномикс, функционален геномикс, компаративен геномикс. Анализа на биолошки процеси, молекуларно тестирање на ДНК, изолација на хумани гени, типизирање ДНК. Проф. д-р Мирко Спироски, 21.03.2013, 08:15-09:00 часот.

  8. Менделова генетика (1 час). Генотип и фенотип, Менделовиот експериментален модел, примена во хуманата генетика. Проф. д-р Мирко Спироски, 21.03.2013, 09:15-10:00 часот.

  9. Проширување на Менделовата генетска анализа (1 час). Мултипли алели, модификации на доминантните соодноси, генска интеракција и модифицираните Менделови соодноси, есенцијални и летални гени, генско прикажување и околината.  Проф. д-р Мирко Спироски, 26.03.2013, 12:15-13:00 часот.

  10. Генско мапирање кај прокариоти и еукариоти (1 час). Генска рекомбинација и улога на хромозомските размени, конструирање генетски карти, анализа на тетрадите во одделни хаплоидни еукариоти, митотоски рекомбинации, генетско мапирање на бактерии со коњугација, генетско мапирање на бактерии со трансформација и трансдукција, мапирање гени во бактериофаги. Проф. д-р Мирко Спироски, 26.03.2013, 13:15-14:00 часот.

  11. Регулација на генската експресија во прокариоти (1 час). Lac оперон од E. coli, trp оперон од E. coli, регулација на генска експресија во фагот ламбда. Проф. д-р Мирко Спироски, 28.03.2013, 10:15-11:00 часот.

  12. Регулација на генска експресија во еукариоти (1 час). Контролни нивоа во генската експресија кај еукариоти, генска регулација во развојот и диференцијација. Проф. д-р Мирко Спироски, 02.04.2013, 12:15-13:00 часот.

  13. Не-Менделово наследување (1 час). Потекло на митохондрии, организација на екстрануклеарните геноми, правила во не-Менделовото наследување, примери за не-Менделово наследување, контрасти во не-Менделовото наследување. Проф. д-р Мирко Спироски, 02.04.2013, 13:15-14:00 часот. 

  Тест1 - Група А, 12.04.2013, 08:00 до 11:00. Тест1 - Група Б, 12.04.2013, 11:00 до 14:00.

  1. Хромозомска основа на наследување поврзано со полот (1 час). Хромозомска теорија за наследување, определување пол, анализа на полово поврзаните промени, половите хромозоми и нивните ненормалности. Проф. д-р Мирко Спироски, 17.04.2013, 13:15-14:00 часот.

  2. Обновување на ДНК и мутации (1 час): Механизми на обновување на ДНК. Мутагенеза, типови на мутации и нивното значење. Откривање на мутации. Проф. д-р Мирко Спироски, 17.04.2013, 14:15-15:00 часот

  3. Рекомбинации и преносни елементи (1 час). Хомолгни рекомбинации. Нехомологни рекомбинации. Пренсони елемнти во прокариоти. Преносни елемнти во еукариоти. Проф. д-р Мирко Спироски, 18.04.2013, 14:15-15:00 часот.

  4. Популациска генетика и молекулска еволуција (1 час): Генетска структура на популациите. Харди-Вајнберговиот закон. Генетски варијации во простор и време. Генетски варијации во природни популации. Сили кои ја менуваат генската фреквенција во популација. Молекулска филогенеза. Стекнување и потекло на нови функции. Проф. д-р Мирко Спироски, 22.04.2013, 12:15-13:00 часот.

  5. Типови на моногенско наследување (1 час). Ефекти на мутациите врз протеинската структура и функција, примери за молекуларни заболувања. Родословно дрво, автосомно доминантно, автосомно рецесивно, X-врзано, Y-врзано наследување. Проф. д-р Мирјана Кочова, 22.04.2013, 13:15-14:00 часот.

  6. Генетика на заболувањата со комплексно наследување (1 час). Генетска анализа на квалитативните особини на заболувањата, генетска анализа на квантитативните особини, генетско мапирање на комплексните особини, чести болести со комплексно (мултифакторско) наследување. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска 25.04.2013, 14:15-15:00 часот.

  7. Принципи на клиничка цитогенетика (1 час). Вовед во цитогенетика, хромозомски ненормалности, ефектите на родителското потекло (парент-оф-оригин), кариотип, клеточна делба, испитување на хромозомите во човекова мејоза, Менделееви заболувања со цитогенетски ефекти. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 30.04.2013, 12:15-13:00 часот.

  8. Вовед во дисморфологијата (1 час). Минорни малформации, мајорни малформации, синдроми, поими дисморфија, вродена и наследна болест. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 30.04.2013, 13:15-14:00 часот.

  Тест2 - Група А, 10.05.2013, 08:00 до 11:00. Тест2 - Група Б, 10.05.2013, 11:00 до 14:00.

  1. Генетика на малигни заболувања (1 час). Биологија на канцер, генетска основа на канцер, цитогенетски промени, онкогенеза, тумор-супресорски гени, туморска прогресија со клонална еволуција, канцер и околината. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 14.05.2013, 08:15-09:00 часот.

  2. Скрининг за вродени и наследни болести (1 час). Пренатален, неонатален и популациски скрининг. Методи. Услови. Организација. Кост-бенефит. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 14.05.2013, 09:15-10:00 часот.

  3. Пренатална дијагноза (1 час). Индикации за пренатална дијагноза, методи за пренатална дијагноза, лабораториски испитувања, ефекти на пренаталната дијагноза врз превенција и лекување на вродените и наследните заболувања. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 15.05.2013, 10:15-11:00 часот.  

  4. Генетско советување (1 час). Генетско советување, принципи, динамика, начин, услови за генетско советување, одлука во врска со генетското советување. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 22.05.2013, 13:15-14:00 часот.  

  5. Етички аспекти на генетските анализи и истражувања (1 час). Стратегии за генетско лекување, современа состојба на лекувањето генетски болести, специјални аспекти во лекувањето генетски болести. Можни етички замки, примери. Права на пациентот и семејството со наследна болест. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 22.05.2013, 14:15-15:00 часот.

  Јунска сесија: Испит, 11.06.2013, прва декада. Испит, 25.06.2013, втора декада.

  Септемвриска сесија: Испит, 26.08.2013, прва декада. Испит, 10.09.2013, втора декада.

  Вкупно 26 часа (17 ИИБХГ +  9 УКДБ).

  На почеток!

   

  Распоред на вежби по хумана генетика во учебната 2012/2013 за медицинари

   

  Содржинa нa вежбите од хумaнa генетикa

  БЛОК 1 (3 часа)

  Вежбa 1. Изолaцијa нa геномскa ДНК

  Вежбa 2. Мерење нa концентрaцијa нa ДНК, РНК и олигонуклеотиди

      

  БЛОК 2 (3 часа)

  Вежбa 3. Полимерaзно верижнa реaкцијa (ПВР)

  Вежбa 4. Изолaцијa нa РНК и реверзнa трaнскрипцијa нa ПВР (РТ-ПВР)

   

  БЛОК 3 (3 часа)

  Вежбa 5. Должински полиморфизaм нa рестрикциски фрaгменти (ДПРФ)

  Вежбa 6. ССП (Sequence-Specific Priming) метод        

                                                       

  БЛОК 4 (3 часа)

  Вежбa 7. Метод нa реверзнa хибридизaцијa (Reverse Line Strip - РЛС)

  Вежбa 8. Испитувaње генско прикaжувaње со Вестернови дaмки

  Вежбa 9. Прикaжувaње туморски молекули - простaтен специфичен противген (ПСA)

   

  БЛОК 5 (3 часа)

  Вежбa 10. Автомaтско флуоресцентно секвенционирaње нa ДНК

  Вежбa 11. Определувaње полиморфизми со молекулски методи

   

  БЛОК 6 (3 часа)

  Вежбa 12. Испитувaње мутaции со молекулски методи

  Вежбa 13.Создaвaње рaзличие во популaцијa (популaцискa генетикa)

   

  БЛОК 7 (2 часа)

  Вежбa 14. Квaнтитaтивнa генетикa (генетскa епидемиологијa)

  Вежбa 15. Еволуцискa генетикa

   

  БЛОК 8 (4 часа)

  Дополнително ќе биде објавено.

   

  БЛОК 9 (3 часа)

  Дополнително ќе биде објавено.

   

   

  БЛОК 10 (3 часа)

  Дополнително ќе биде објавено.

   

   

  Ден

  Дата

  Блок

  08:00

  до 10:15 ч

  10:30

  до 12:45 ч

  13:00

  до 15:15 ч

  Понеделник

  11.03.2013

  1

  Б19, Б20

  Б15, Б16

  Б23, Б24

  Вторник

  12.03.2013

  1

  Б21, Б22

  А7, А8

  -

  Среда

  13.03.2013

  1

  Б17, Б18

  А1, А2

  А9, А10

  Четврток

  14.03.2013

  1

  А5, А6

  А3, А4

  А11, А12

  Петок

  15.03.2013

  1

  Б13, Б14

  -

  -

   

   

   

   

   

   

  Понеделник

  18.03.2013

  2

  Б19, Б20

  Б15, Б16

  Б23, Б24

  Вторник

  19.03.2013

  2

  Б21, Б22

  А7, А8

  -

  Среда

  20.03.2013

  2

  Б17, Б18

  А1, А2

  А9, А10

  Четврток

  21.03.2013

  2

  А5, А6

  А3, А4

  А11, А12

  Петок

  22.03.2013

  2

  Б13, Б14

  -

  -

   

   

   

   

   

   

  Понеделник

  25.03.2013

  3

  Б19, Б20

  Б15, Б16

  Б23, Б24

  Вторник

  26.03.2013

  3

  Б21, Б22

  А7, А8

  А3, А4

  Среда

  27.03.2013

  3

  Б17, Б18

  Б13, Б14

  А1, А2

  Четврток

  28.03.2013

  3

  А9, А10

  А5, А6

  А11, А12

  Петок

  29.03.2013

  3

  -

  -

  -

   

   

   

   

   

   

  Понеделник

  01.04.2013

  4

  Б19, Б20

  Б15, Б16

  Б23, Б24

  Вторник

  02.04.2013

  4

  Б21, Б22

  А7, А8

  А3, А4

  Среда

  03.04.2013

  4

  Б17, Б18

  Б13, Б14

  А1, А2

  Четврток

  04.04.2013

  4

  А9, А10

  А5, А6

  А11, А12

  Петок

  05.04.2013

  4

  -

  -

  -

   

   

   

   

   

   

  Петок

  12.04.2013

  ТЕСТ 1

   

   

   

   

   

   

  Понеделник

  15.04.2013

  5

   

   

   

  Вторник

  16.04.2013

  5

   

   

   

  Среда

  17.04.2013

  5

   

   

   

  Четврток

  18.04.2013

  5

   

   

   

  Петок

  19.04.2013

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Понеделник

  22.04.2013

  6

   

   

   

  Вторник

  23.04.2013

  6

   

   

   

  Среда

  24.04.2013

  6

   

   

   

  Четврток

  25.04.2013

  6

   

   

   

  Петок

  26.04.2013

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Понеделник

  29.04.2013

  7

   

   

   

  Вторник

  30.04.2013

  7

   

   

   

  Среда

  01.05.2013

  7

   

   

   

  Четврток

  02.05.2013

  7

   

   

   

  Петок

  03.05.2013

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Петок

  10.05.2013

  ТЕСТ 2

   

   

   

   

   

   

  Понеделник

  13.05.2013

  8

   

   

   

  Вторник

  14.05.2013

  8

   

   

   

  Среда

  15.05.2013

  8

   

   

   

  Четврток

  16.05.2013

  8

   

   

   

  Петок

  17.05.2013

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Понеделник

  20.05.2013

  9

   

   

   

  Вторник

  21.05.2013

  9

   

   

   

  Среда

  22.05.2013

  9

   

   

   

  Четврток

  23.05.2013

  9

   

   

   

  Петок

  24.05.2013

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Понеделник

   

  10

   

   

   

  Вторник

   

  10

   

   

   

  Среда

   

  10

   

   

   

  Четврток

   

  10

   

   

   

  Петок

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Распоред на вежби по хумана генетика во учебната 2012/2013 за логопеди

   

  Дата

  Време

  Вежбална

  Часови

  Вежба

  15.03.2013

  10:30-13:00

  ИИБХГ

  3

  Вежбa 1. Изолaцијa нa геномскa ДНК

  Вежбa 2. Мерење нa концентрaцијa нa ДНК, РНК и олигонуклеотиди

  22.03.2013

  13:15-15:30

  ИИБХГ

  3

  Вежбa 3. Полимерaзно верижнa реaкцијa (ПВР)

  Вежбa 4. Изолaцијa нa РНК и реверзнa трaнскрипцијa нa ПВР (РТ-ПВР)

  29.03.2013

  08:00-10:15

  ИИБХГ

  3

  Вежбa 5. Должински полиморфизaм нa рестрикциски фрaгменти (ДПРФ)

  Вежбa 6. ССП (Sequence-Specific Priming) метод

  05.04.2013

  08:00-10:15

  ИИБХГ

  3

  Вежбa 7. Метод нa реверзнa хибридизaцијa (Reverse Line Strip - РЛС)

  Вежбa 8. Испитувaње генско прикaжувaње со Вестернови дaмки

  Вежбa 9. Прикaжувaње туморски молекули - простaтен специфичен противген (ПСA)

  15.04.2013

  14:00-16:15

  ИИБХГ

  3

  Вежбa 10. Автомaтско флуоресцентно секвенционирaње нa ДНК

  Вежбa 11. Определувaње полиморфизми со молекулски методи

  18.04.2013

  08:00-10:15

  ИИБХГ

  3

  Вежбa 12. Испитувaње мутaции со молекулски методи

  Вежбa 13. Создaвaње рaзличие во популaцијa (популaцискa генетикa)

  22.04.2013

  13:15-15:30

  ИИБХГ

  2

  Вежбa 14. Квaнтитaтивнa генетикa (генетскa епидемиологијa)

  Вежбa 15. Еволуцискa генетикa

  24.04.2013

  15:15-18:15

  УКДБ

  4

  Дополнително ќе биде објавено.

  25.04.2013

  13:15-15:30

  УКДБ

  3

  Дополнително ќе биде објавено.

  26.04.2013

  13:45-16:00

  УКДБ

  3

  Дополнително ќе биде објавено.

   

  Вкупно 30 часа (20 ИИБХГ, 10 УКДБ)

   

   

  Распоред на вежби за вонредни логопеди:

   

  Вежбите се обврзни за студентите и не постои можност за замена од една во друга група. Вежбите се одвиваат на Институт за имунобиологија и хумана генетика.  Студентите се должни да ги научат предвидените вежби пред да пристапат на вежбите и за тоа добиваат определен број бодови.

  Вежбите од вториот дел од хумана генетика се изведуваат на Клиниката за детски болести.

   

  На почеток!

  Високи стручни школи

   

  Теоретска настава за предметот хумана генетика во учебната 2012/13 година за логопеди, семестар 2, редовни студенти (во Завод за слух, говор и глас - вежбална 2)

  1. ДНК како генетски материјал (1 час). Испитувања на генетски материјал, состав и структура на ДНК и РНК, организација на ДНК во хромозомите. Репликација на ДНК (1 час). Семиконзервативна ДНК репликација, ензими вклучени во синтезата на ДНК, репликација на ДНК. Проф. д-р Мирко Спироски, 12.03.2013, 14:30-16:00 часот.

  2. Генска контрола на протеините (1 час). Генска контрола на ензимската структура, генска контрола на протеинската структура. Генско прикажување: Транскрипција (1 час). Транскрипциски процеси, транскрипција во еукариоти. Проф. д-р Мирко Спироски, 14.03.2013, 13:30-15:00 часот.

  3. Генско прикажување: Транслација (1 час). Природа на генетскиот код, процеси на протеинска синтеза, протеинско сортирање во клетките. Технологија на рекомбинантно клонирање на ДНК и примена (1 час). Клонирање на ДНК, рекомбинантни библиотеки на ДНК, наоѓање специфичен клон во библиотека, анализа на гени и генски транскрипти. Проф. д-р Мирко Спироски, 19.03.2013, 13:30-15:00 часот.

  4. Примена на рекомбинантните технологии (1 час). Структурен геномикс, функционален геномикс, компаративен геномикс. Анализа на биолошки процеси, молекуларно тестирање на ДНК, изолација на хумани гени, типизирање ДНК. Менделова генетика (1 час). Генотип и фенотип, Менделовиот експериментален модел, примена во хуманата генетика. Проф. д-р Мирко Спироски, 21.03.2013, 13:30-15:00 часот.

  5. Проширување на Менделовата генетска анализа (1 час). Мултипли алели, модификации на доминантните соодноси, генска интеракција и модифицираните Менделови соодноси, есенцијални и летални гени, генско прикажување и околината. Генско мапирање кај прокариоти и еукариоти (1 час). Генска рекомбинација и улога на хромозомските размени, конструирање генетски карти, анализа на тетрадите во одделни хаплоидни еукариоти, митотоски рекомбинации, генетско мапирање на бактерии со коњугација, генетско мапирање на бактерии со трансформација и трансдукција, мапирање гени во бактериофаги. Проф. д-р Мирко Спироски, 26.03.2013, 14:30-16:00 часот.

  6. Регулација на генската експресија во прокариоти (1 час). Lac оперон од E. coli, trp оперон од E. coli, регулација на генска експресија во фагот ламбда. Регулација на генска експресија во еукариоти (1 час). Контролни нивоа во генската експресија кај еукариоти, генска регулација во развојот и диференцијација. Проф. д-р Мирко Спироски, 28.03.2013, 14:15-15:45 часот.

  7. Не-Менделово наследување (1 час). Потекло на митохондрии, организација на екстрануклеарните геноми, правила во не-Менделовото наследување, примери за не-Менделово наследување, контрасти во не-Менделовото наследување. Хромозомска основа на наследување поврзано со полот (1 час). Хромозомска теорија за наследување, определување пол, анализа на полово поврзаните промени, половите хромозоми и нивните ненормалности. Проф. д-р Мирко Спироски, 02.04.2013, 09:15-11:00 часот.

  8. Обновување на ДНК и мутации (1 час): Механизми на обновување на ДНК. Мутагенеза, типови на мутации и нивното значење. Откривање на мутации. Рекомбинации и преносни елементи (1 час). Хомологни рекомбинации. Нехомологни рекомбинации. Преносни елементи во прокариоти. Преносни елементи во еукариоти. Проф. д-р Мирко Спироски, 04.04.2013, 12:15-15:00 часот.

  9. Популациска генетика (1 час): Генетска структура на популациите. Харди-Вајнберговиот закон. Генетски варијации во простор и време. Молекулска еволуција (1 час): Генетски варијации во природни популации. Сили кои ја менуваат генската фреквенција во популација. Молекулска филогенеза. Стекнување и потекло на нови функции. Проф. д-р Мирко Спироски, 05.04.2013, 10:30-12:00 часот.

  Тест1 - 09.04.2013, 08:00 до 15:00.

  1. Популациска генетика и молекулска еволуција (1 час): Генетска структура на популациите. Харди-Вајнберговиот закон. Генетски варијации во простор и време. Генетски варијации во природни популации. Сили кои ја менуваат генската фреквенција во популација. Молекулска филогенеза. Стекнување и потекло на нови функции. Проф. д-р Мирко Спироски, 15.04.2013, 16:30-17:15 часот.

  2. Типови на моногенско наследување (1 час). Ефекти на мутациите врз протеинската структура и функција, примери за молекуларни заболувања. Родословно дрво, автосомно доминантно, автосомно рецесивно, X-врзано, Y-врзано наследување. Проф. д-р Мирјана Кочова,  15.04.2013, 17:15-18:00 часот.

  3. Генетика на заболувањата со комплексно наследување (1 час). Генетска анализа на квалитативните особини на заболувањата, генетска анализа на квантитативните особини, генетско мапирање на комплексните особини, чести болести со комплексно (мултифакторско) наследување. Принципи на клиничка цитогенетика (1 час). Вовед во цитогенетика, хромозомски ненормалности, ефектите на родителското потекло (парент-оф-оригин), кариотип, клеточна делба, испитување на хромозомите во човекова мејоза, Менделееви заболувања со цитогенетски ефекти. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 17.04.2013, 16:30-18:00 часот.

  4. Вовед во дисморфологијата (1 час). Минорни малформации, мајорни малформации, синдроми, поими дисморфија, вродена и наследна болест. Генетика на малигни заболувања (1 час). Биологија на канцер, генетска основа на канцер, цитогенетски промени, онкогенеза, тумор-супресорски гени, туморска прогресија со клонална еволуција, канцер и околината. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 22.04.2013, 11:15-13:00 часот.  

  5. Скрининг за вродени и наследни болести (1 час). Пренатален, неонатален и популациски скрининг. Методи. Услови. Организација. Кост-бенефит. Пренатална дијагноза (1 час). Индикации за пренатална дијагноза, методи за пренатална дијагноза, лабораториски испитувања, ефекти на пренаталната дијагноза врз превенција и лекување на вродените и наследните заболувања. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 24.04.2013, 13:45-15:15 часот.  

  6. Генетско советување (1 час). Генетско советување, принципи, динамика, начин, услови за генетско советување, одлука во врска со генетското советување. Етички аспекти на генетските анализи и истражувања (1 час). Стратегии за генетско лекување, современа состојба на лекувањето генетски болести, специјални аспекти во лекувањето генетски болести. Можни етички замки, примери. Права на пациентот и семејството со наследна болест. Доц. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, 25.04.2013, 11:15-13:00 часот.

  Тест2- 08.05.2013, 08:00 до 15:00.

  Вкупно 28 часа (19 ИИБХГ + 9 УКДБ)

  На почеток!

  Kатедра по Хумана генетика,

  Проф. д-р Мирко Спироски

  Доц д-р Елена Шукарова-Ангеловска

  На почеток!

  X