Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

   

   

  Во текот на 1994 година беа распишани избори и беа избрани првиот наставник и првите асистенти по предметот имунологија. На 02.03.1995 година е конституирана правата Катедра за имунологија на Медицинскиот факултет во Скопје. За прв Шеф на Катедрата за имунологија е избран проф. д-р Перко Колевски од тогашниот Завод за трансфузиологија на Република Македонија.

  Во јуни месец 1995 година излезе од печат првиот учебник по имунологија, односно книгата Основни имунолошки методи наменета за практична настава од овој предмет.

  На 27.11.1997 година за Шеф на Катедра за имунологија е избран проф. д-р Мирко Спироски.

  Во февруари месец 1998 година воведено е континуирано образование од имунологија во вид на Имунолошка школа.

  Во октимври 1997 година воведени се изборните предмети на последипломски студии од имунологија на Медицинскиот факултет и на интердисциплинарните студии по молекуларна биологија и генетско инженерство при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

  Во јуни месец 1998 година на Наставно научниот совет на Медицинскиот факултет прифатена е програмата за супспецијализација од имунологија.

  Во 2009 година за Шеф на Катедра по имунологија е избран проф. д-р Кочо Димитровски од Институтот за трансзфузиона медицина во Скопје.

   

   


   

  X