Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

   

   

   

   

   

   

  Анализа на случаи од имунологијата

   

    Спироски и соработници. Анализа на случаи од имунологијата. - Скопје : Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет, 2007 [ISBN 978-9989-2661-0-2, COBISS.MK-ID 70779146] [Комплетна книга]


   

  Имунолошки практикум: лабораториска имунодијагностика

   

    Имунолошки практикум: лабораториска имунодијагностика / Спироски М и соработници. - Скопје : Медицински факултет, Институт за имунобиологија и хумана генетика, 2006. [ISBN 978-9989-9674-9-8, COBISS.MK-ID 68067338] [Комплетна книга]
  X