Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

   

  Слајдови од предавања, 2010 (pdf од ppt) со текст од Куби - Имунологија и слики на англиски јазик

  (проф. д-р Мирко Спироски):

   

  1. Преглед на имуниот систем.

  2. Клетки и органи од имуниот систем.

  3. Вроден имунитет.

  4. Противгени и противтела.

  5. Организација и прикажување имуноглобулински гени.

  6. Меѓудејства противген-противтело. Начела и примени.

  7. Систем на комплемент.

  8. Главен ткивносовпадлив-комплекс и противгенско прикажување.

  9. Т-клеточен рецептор.

  10. Т-клеточно зреење, активација и диференцијација.

  11. Создавање, активација и диференцијација на Б-клетките.

  12. Цитокини.

  13. Активирање и мигрирање на белите клетки.

  14. Клеточно посредувани цитотоксични одговори.

  15. Реакции на преосетливост.

  16. Толеранција и автоимунитет.

  17. Пресадување во имунологијата.

  18. Имун одговор на инфективни болести.

  19. Вакцини.

  20. СИДА и други имунонедостатоци.

  21. Ракот и имуниот систем.

  22. Експериментални системи.


   

  Слајдови од предавања, 2011 (pdf од ppt) од Куби - Имунологија со слики на македонски јазик

  (проф. д-р Мирко Спироски):

   

  1. Преглед на имуниот систем.

  2. Клетки и органи од имуниот систем.

  3. Вроден имунитет.

  4. Противгени и противтела.

  5. Организација и прикажување имуноглобулински гени.

  6. Меѓудејства противген-противтело. Начела и примени.

  11. Создавање, активација и диференцијација на Б-клетките.

  12. Цитокини.

  18. Имун одговор на инфективни болести.

  19. Вакцини.

  20. СИДА и други имунонедостатоци.

  X