Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

   

   

  Докторските студии на УКИМ траат три години, што изнесува 180 ЕКТС - кредити.

  Студиските програми се состојат од:

  1. обука за истражување, што изнесува 30 ЕКТС-кредити;
  2. едукација, што изнесува 30 ЕКТС-кредити;
  3. пријава, изработка и одбрана на докторската дисертација, што изнесува 120 ЕКТС-кредити.

  Обуката за истражување  опфаќа:

  • три предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување, што изнесува 12 ЕКТС-кредити (сите предмети од оваа група изнесуваат 4 кредити), и тоа: предметот научноистражувачка етика, еден предмет од групата предмети методологија на истражување и уште еден предмет од понудената листа на други предмети од обуката за истражување, која, по предлог на носителите на студиските програми, ја потврдува Универзитетскиот стручен совет за докторски студии;

  • докторски семинари, конференции и работилници од истражувачка практика, што изнесува 18 ЕКТС-кредити.

  Едукацијата опфаќа предмети од полето, областа и од потесната област на истражување, што изнесува 30 ЕКТС-кредити.

   

  X