Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

   

  ПРЕДМЕТ

  Реализатори

  Факултет/Институт

  Научноистражувачка етика

  Проф. д-р Кирил Темков

  Филозофски факултет

  Проф. д-р Катерина Здравкова

  Природно-математички факултет

  Проф. д-р Мирјана Кочова

  Медицински факултет

  Проф. д-р Мирко Спироски

  Медицински факултет

  Методологија на научноистражувачката работа

  ПРЕДМЕТ

  Реализатори

  Факултет/Институт

  Методологија на научноистражувачка работа (базично ниво)

  Проф. д-р Виолета Панзова Проф. д-р Виолета Ачковска Проф. д-р Мирко Ѓошевски

  Филозофски факултет Филозофски факултет Филозофски факултет

  Методологија на научноистражувачка работа (од областа на општествените и хуманистичките науки)

  Проф. д-р Верица Јаневска Доц. д-р Марија Ацковска

  Економски институт Економски институт

  Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и здравството)

  Проф. д-р Мирко Спироски Проф. д-р Слобода Џекова Проф. д-р Александар Димовски

  Медицински факултет Медицински факултет Фармацевтски факултет

  Трета група на предмети во рамките на обуката за истражување

  ПРЕДМЕТ

  Реализатори

  Факултет/Институт

  Создавање на научно дело

  Проф. д-р Виолета Панзова Проф. д-р Виолета Ачковска

  Филозофски факултет Филозофски факултет

  Обработка, анализа и интерпретација на резултатите од истражување

  Проф. д-р Виолета Петроска Бешка Проф. д-р Наташа Ангелоска Галевска Доц. д-р Николина Кениг

  Филозофски факултет Филозофски факултет Филозофски факултет

  Пишување и презентирање научноистражувачки труд

  Проф. д-р Смиле Марковски Проф. д-р Марјан Гушев

  Природно-математички факултет

  Проф. д-р Мирко Спироски Проф. д-р Слобода Џекова

  Медицински факултет Медицински факултет

  Извори на математички знаења и нивно користење

  Доц. д-р Ѓорѓи Марковски

  Природно-математички факултет

  Биостатистика

  Проф. д-р Катерина Горачинова

  Фармацевтски факултет

  Биоинформатички основи за анализа на нуклеински киселини и протеини

  Проф. д-р Дијана Плашеска Каранфилска

  Фармацевтски факултет

  Медицинска информатика со статистика

  Проф. д-р Драган Даниловски

  Медицински факултет

  Современи компјутерски алатки од областа на анализата на конструкциите и континуумите

  Проф. д-р Виктор Христовски Вон. проф. д-р Виолета Мирчевска Вон. проф. д-р Роберта Апостолска Вон. проф. д-р Влатко Шешов

  Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

   

  Напредни програмски околини за ефективна инженерска едукација и истражувања

  Вон. проф. д-р Зоран Ракиќевиќ

  Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

   

   

  Напредни програмски околини за ефективна инженерска едукација и истражувања

  Вон. проф. д-р Зоран Ракиќевиќ

  Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

  МАТЛАБ со примена во инженерски анализи

  Науч. сор. Катарина Манова

  Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

  Прибирање, процесирање и интерпретација на експериментални податоци

  Проф. д-р Љубомир Ташков Вон. проф. д-р Лидија Крстевска Проф. д-р Снежана Стаматовска Вон. проф. д-р Зоран Ракиќевиќ

  Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

  Употреба на животните во научноистражувачки цели

  Проф. д-р Влатко Илиески

  Факултет за ветеринарна медицина

  Академско пишување

  Проф. д-р Ружица Цацановска

  Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

  Биостатистика и информатика

  Проф. д-р Никола Оровчанец

  Стоматолошки факултет

   

   

   

   

   


   

  X