Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

  ГЕНЕРАЦИЈА ДОКТОРАНДИ: 2011| 2012 | 2013

   

   

  НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА (Наставна единица 6 - Научно-истражувачката работа во биолошките истражувања и улогата на научниците за заштита на природата)
   

  Проф. д-р Мирко Спироски
  Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Република Македонија
  E-mail: mspiroski@yahoo.com; FB: mirko.spiroski

   

   

  Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и здравството)
   

  Раководител: Проф. д-р Мирко Спироски
  Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Република Македонија
  E-mail: mspiroski@yahoo.com; FB: mirko.spiroski

   

   

   

  Пишување и презентирање научноистражувачки труд

   

  Раководител: Проф. д-р Слобода Џекова-Стојкова
  Институт за медицинска и експериментална биохемија, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Република Македонија
  E-mail: slobodads@yahoo.com; slobodads@hotmail.com

   

   

   

  X