Immunogenetics and Transplantation Lab

Доц. д-р Дејан Трајков

Доцент по имунологија

Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

Поддржете не

Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

 

 * Ова е официјалната предметна програма која може да се прилагодува зависно од структурата на докторантите и професорите кои ја изведуваат. Актуелната програма и распоред можат да се видат во делот "СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА".

Предмет

Молекулски методи во медицината

Студиска програма

Докторски студии

Код

СМП

Студиска година

Прва

Семестар

Втори

Вкупно часови

90

Кредити

7

Вид на предмет

Обврзен предмет

Предуслови

Нема

Изведува

Катедра по хумана генетика, Медицински факултет, Скопје

Одговорен наставник

Проф. д-р Мирко Спироски

Ангажирани наставници

Проф. Д-р Мирјана Кочова

Адреса:

Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет-Скопје e-mail: mspiroski@yahoo.com

Клучни зборови

Медицински факултет, докторски студии, молекуларна медицина

Учебни цели

Стекнување знаења од областа на методите во молекулската

медицина, како и нивна примена во одделни дисциплини од

медицината.

 

Кратка содржина (извадок)

·         Ензимска модификација на ДНК и РНК

·         Пречистување на нуклеински киселини од еукариотски клетки

·         Електрофореза на ДНК и РНК фрагменти

·         Едноверижен конформциски полиморфизам - [Single-Strand Conformation Polymorphism (SSCP)]

·         Денатурирачка градиентна гел електрофореза

·         Гел екетрофореза во пулсирачко поле

·         Радиоактивно обележување на ДНК и РНК проби

·         Хибридизациски методи (Садерново и Нордерново дамкосување)

·         Техники за подготвување на примероци за цитогенетска анализа со флуоресцентна хибридизација ин ситу

·         Хромозомска анализа со флуоресцентна хибиризидација ин ситу

·         Секвенционирање

·         Полимеразна верижна реакција (ПВР)

·         Клонирачки вектори

·         Клонирачки стратегии

·         Геномски библиотеки

·         кДНК библиотеки и нивно пребарување

·         Прикажување на клонирањето

·         Трансгенични животни

·         Прикажување во еукариотски клетки: генски пренос со употреба на ретровирални вектори

·         Техники за протеинска анализа

Организација

Теоретска настава: 30 часа

Индивидуална работа: 30 часа

Практична настава: 30 часа

Методи на учење

Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна изработка на семинарски труд, самостојно планирање на молекуларни методи при одредена болест, критички осврт на научни трудови.

Предвидени учебни резултати

По завршување на предметот кандидатот ќе се стекне со знаење и умеење од:

·     изолација и модификација на еукраиотска ДНК и РНК;

·     електрофоретска анализа на ДНК и РНК;

·     хибридизациски техники;

·     флуоресцентна хибридизација ин ситу;

·     секвенционирање на ДНК;

·     полимеразно веризна реакција;

·     клонирачки вектори;

·     кДНК библиотеки.

Оценување

Оптовареност на студентите:

·     Контакт часови – консултации 10 ч.

·     Подготовка на контакт часови – консултации 20 ч.

·     Подоготовка за практична работа 20 ч.

·     Практична работа 100 ч.

·     Индивидуални проектни задачи 20 ч.

·     Семинарска работа 30 ч.

·     Вкупно 200 ч.

·     Оценување 50 ч.

·     Вкупно: 250 ч.

Наставници

Проф. Мирко Спироски, Проф. Мирјана Кочова

Учебни помагала

·     Techniques in Molecular Medicine. Ed. by Hildebrandt F, and Igarashi P. Springer-Verlag: Berlin, 1999: pp 1-387.

·     Methods in Molecular Biology. 9. Protocols in Human Molecular Genetics. Ed. by Mathewe CG. Humana Press: Clifton, 1991: pp 1-461.

·     Esential Molecular Biology. Ed. by Brown TA. IRL PRESS: Oxford, 1991: pp 1-299.

 

 


 

X