Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

   

   

  11.07.2013

  Резултати по предметот Методологија на научно истражувачка работа 19.06.2013

  Број на индекс

  Програма

  Серија

  Точно одговорени

  Не одговорени

  Неточно одговорени

  Вкупно поени

  Резултат

  13

  Стоматологија

  2012-01

  42

  0

  8

  42

  положил

  10

  Стоматологија

  2012-01

  38

  0

  12

  38

  положил

  129

  Кл. медицина

  2012-01

  34

  0

  16

  34

  положил

  188

  Кл. медицина

  2012-01

  34

  0

  16

  34

  положил

  68

  Кл. медицина

  2012-01

  35

  0

  25

  35

  положил

  43

  Кл. медицина

  2013-01

  38

  5

  17

  38

  положил

  22

  Кл. медицина

  2013-01

  36

  0

  24

  36

  положил

  69

  Кл. медицина

  2013-01

  45

  0

  15

  45

  положил

  204

  Кл. медицина

  2013-01

  48

  0

  12

  48

  положил

   

  29.05.2013

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и здравството) и Пишување и презентирање научноистражувачки труд за докторандите

  Тестот за сите генерации ќе се изведе на 19.06.2013 година во 18:00 часот во Големата сала на Деканатот. Право на полагање тест имаат докторандите кои поднеле ревиски труд еден ден пред денот за полагање на испитот. Докторандите можат да го поднесат ревискиот труд за објавување во списанието Macedonian Journal of Medical Sciences (http://mc.manuscriptcentral.com/mjms) и доколку биде прифатен од рецензентите ќе биде објавен без плаќање.

   

   

  22.03.2013

  Резултати од испитот МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА (докторски студии) од 13.03.2013

  Број на индекс

  Програма

  Серија

  Точно одговорени

  Неодговорени

  Неточно одговорени

  Вкупно поени

  Резултат

  216

  Молекулска

  2013-01

  52

  0

  8

  52

  попожил

  218

  Базична мед.

  2013-01

  49

  0

  11

  49

  попожил

  160

  Кл. медицина

  2013-01

  45

  0

  15

  45

  попожил

  200

  Кл. медицина

  2013-01

  44

  1

  15

  44

  попожил

  195

  Кл. медицина

  2013-01

  41

  0

  19

  41

  попожил

  199

  Кл. медицина

  2013-01

  38

  0

  22

  38

  попожил

   

   

  22.03.2013

  Резултати од испитот МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА (докторски студии) од 27.02.2013

  Број на индекс

  Програма

  Серија

  Точно одговорени

  Неодговорени

  Неточно одговорени

  Вкупно поени

  Резултат

  20

  Стоматологија

  2012-01

  43

  0

  7

  43

  положил

  184

  Кл. медицина

  2012-01

  43

  0

  7

  43

  положил

  149

  Кл. медицина

  2012-01

  43

  0

  7

  43

  положил

  39

  Кл. медицина

  2012-03

  42

  0

  8

  42

  положил

  85

  Кл. медицина

  2012-01

  42

  0

  8

  42

  положил

  159

   

  2012-03

  41

  0

  9

  41

  положил

  21

  Стоматологија

  2012-03

  41

  0

  9

  41

  положил

  125

  Кл. медицина

  2012-03

  40

  1

  9

  40

  положил

  72

  Кл. медицина

  2012-03

  39

  0

  11

  39

  положил

  98

  Кл. медицина

  2012-02

  39

  0

  11

  39

  положил

  45

  Кл. медицина

  2012-03

  38

  0

  12

  38

  положил

  30

  Кл. медицина

  2012-02

  37

  0

  13

  37

  положил

  183

  Кл. медицина

  2012-01

  37

  0

  13

  37

  положил

  107

  Кл. медицина

  2012-02

  29

  0

  21

  29

  положил

  154

  Кл. медицина

  2012-02

  29

  0

  21

  29

  положил

  78

  Кл. медицина

  2012-02

  29

  3

  18

  29

  положил

  163

  Кл. медицина

  2012-02

  25

  0

  25

  25

  положил

   

   

   

   

  03.02.2013

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОДРЖАНА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТИТЕ Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и здравството) и Пишување и презентирање научноистражувачки труд за докторандите ОД ГЕНЕРАЦИЈА 2012/2013

   

   

  Последниот час и вежбите се одржаа на 31.01.2013 година. Индексите за потписи да се достават до д-р Мери Киријас на ИИБХГ за потпис. Сите докторанди кои имаат право на потпис во индексите да внесат:

            - За тие кои го избрале предметот Методологија на научноистражувачка работа

                              Проф. д-р Мирко Спироски                                 10 + 20 часа

            - За тие кои го избрале предметот Пишување и презентирање научноистражувачки труд

                              Проф. д-р Слободанка Џекова-Стојкова        10 + 20 часа

   

   

  03.02.2013

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и здравството) и Пишување и презентирање научноистражувачки труд за докторандите

  Тестот за претходните генерации ќе се изведе на 27.02.2013 година во 18:00 часот во Големата сала на Деканатот, а за новата генерација ќе се изведе на 13.03.2013 година во 18:00 часот во Големата сала на Деканатот. Право на полагање тест имаат докторандите кои поднеле ревиски труд до денот на полагање на испитот.

   

   

   

  01.01.2013

  Резултати од тест од докторски студии одржан на 26.12.2012

  Индекс број

  Серија

  Потпрограма

  Точни одговори

  Неточни одговори

  Неодговорени

  Поени

  37

  01

  Клиничка

  43

  3

  0

  43

  114

  01

  Молекулска

  48

  2

  0

  48

  163

  02

  Клиничка

  14

  36

  0

  14

  183

  03

  Клиничка

  25

  25

  0

  25

  9

  03

  Биологија

  36

  14

  0

  36

  За положени се сметаат тие со 50% и 25 или повеќе точни одговори (секој точен одговор носи по еден поен).

   

   

   

  26.11.2012

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и здравството) и Пишување и презентирање научноистражувачки труд ЗА ВТОРАТА ГЕНЕРАЦИЈА ДОКТОРАНДИ

  Докторандите можат да полагаат тест на 28.11.2012 година од 18:00 часот, а од 19:00 часот ќе бидат усните прикажувања. Во декемвриската сесија докторандите можат да полагаат тест на 26.12.2012 година од 18:00 часот, а од 19:00 часот ќе бидат усните прикажувања. Право на полагање тест имаат студентите кои поднеле семинарска работа (ревиски труд) и имаат потпис од наставникот. Се молат докторандите да се пријават со електронско писмо дека ќе полагаат тест на некоја од датите.

   

   

  26.10.2012

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и здравството) и Пишување и презентирање научноистражувачки труд ЗА ВТОРАТА ГЕНЕРАЦИЈА ДОКТОРАНДИ

  Докторандите полагаат тест на 31.10.2012 година од 18:00 часот, а од 19:00 часот ќе бидат усните прикажувања. Право на полагање тест имаат студентите кои поднеле семинарска работа (ревиски труд).

   

   

  10.07.2012

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и здравството) и Пишување и презентирање научноистражувачки труд ЗА ВТОРАТА ГЕНЕРАЦИЈА ДОКТОРАНДИ

  Докторандите полагаат тест на 11.7.2012 година од 18:00 часот, а од 19:00 часот ќе бидат усните прикажувања.

   

   

  27.6.2012

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и здравството) и Пишување и презентирање научноистражувачки труд ЗА ВТОРАТА ГЕНЕРАЦИЈА ДОКТОРАНДИ

  Докторандите од втората генерација неопходно е да поднесат ревиски труд според препораките од последната вежба и според советуваните материјали. Рокот за поднесување ревиски труд е 25.август 2012 година или до 25. септември 2012 година. После поднесување на ревискиот труд се полага тест од 50 прашања во последните недели од август и од септември. За било какви прашања докторандите можат да се обратат до проф. д-р Слобода Џекова-Стојкова, проф. д-р Мирко Спироски, доц. д-р Дејан Трајков или асист. д-р Александар Петличковски.

   

   

   

   

  26.6.2012

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и здравството) и Пишување и презентирање научноистражувачки труд

   

  На ден 28.6.2012 (четврток) во 18:00 часот во Салата на деканатот ќе се одржи испит (тест), а од 19:00 часот ќе бидат усните прикажувања на ревиските трудови.

   

   

  12.06.2012

  РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и здравството) и Пишување и презентирање научноистражувачки труд ОДРЖАНИ НА 28.05.2012 И 30.05.2012 ГОДИНА

   

   

  Досие број Реден бр. Ред. бр. Група Потпрограма Тест точни одговори Тест неточни одговори Тест не одговорени
  34 1 1 1 клиничка медицина 40 7 3
  59 2 2 1 клиничка медицина 36 14 0
  71 3 4 1 клиничка медицина 41 9 0
  70 7 10 1 клиничка медицина 35 15 0
  84 9 12 1 клиничка медицина 33 17 0
  67 10 13 1 клиничка медицина 47 3 0
  93 11 14 1 клиничка медицина 36 14 0
  112 12 15 1 клиничка медицина 45 5 0
  33 16 19 1 клиничка медицина 25 25 0
  36 18 21 2 клиничка медицина 44 6 0
  101 19 22 2 клиничка медицина 36 14 0
  51 23 25 2 клиничка медицина 27 17 6
  58 27 29 2 клиничка медицина 38 10 2
  52 30 31 2 клиничка медицина 37 13 0
  41 35 35 2 клиничка медицина 47 3 0
  102 38 38 2 клиничка медицина 34 12 4
  66 87 44 3 клиничка медицина 39 11 0
  62 89 47 3 клиничка медицина 42 8 0
  99 47 52 3 клиничка медицина 39 10 1
  90 49 54 3 клиничка медицина 35 15 0
  95 50 55 3 клиничка медицина 46 4 0
  100 51 56 3 клиничка медицина 34 16 0
  49 52 57 3 клиничка медицина 36 13 1
  131 54 60 3 клиничка медицина 42 8 0
  35 55 61 4 клиничка медицина 40 10 0
  53 58 64 4 клиничка медицина 27 23 0
  104 61 67 4 клиничка медицина 36 14 0
   1 63 69 4 Јавно здравство 43 7 0
   2 64 70 4 Јавно здравство 47 3 0
   5 66 72 4 Стоматолози 42 8 0
   6? 68 74 4 Стоматолози 30 20 0
   1 69 75 4 Стоматолози 40 10 0
   3 70 76 4 Стоматолози 31 19 0
   2 71 77 4 Стоматолози 30 20 0
   7 72 78 4 Стоматолози 45 15 0
   4 73 79 4 Стоматолози 28 19 3

   

  Резултатите се прикажани како досие број за да се заштити приватноста на докторандите. За докторандите на јавно здравство и стоматологија НЕ располагаме со досие број. Препорачливо е студентите да не известат за нивните броеви на досијеа.

   

   

  25.05.2012

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИСПИТИ ЗА предметите Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и здравството) и Пишување и презентирање научноистражувачки труд

   

  Испитот за студентите кои пријавиле ревиски труд ќе се иведува во големата сала на Медицинскиот факултет во Скопје на 28.05.2012 и 30.5.2012 со почеток во 18:00 часот. Тестот содржи 50 повеќеизборни тест прашања со по еден точен или неточен одговор од понудени четири одговори. Списокот на студентите кои поднеле ревиски труд се наоѓа на http://www.iibhg.ukim.edu.mk/Obrazovanie/PhD_Ispiti2011.htm

   

   

  26.02.2012

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТПИСИ ЗА предметите Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и здравството) и Пишување и презентирање научноистражувачки труд

   

  На 25.02.2012 завршија теоретските предавања и вежбите по предметите Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и здравството) и Пишување и презентирање научноистражувачки труд. Сите докторанди кои имаат право на потпис во индексите да внесат:

            - За тие кои го избрале предметот Методологија на научноистражувачка работа

                              Проф. д-р Мирко Спироски        12 + 18 часа

            - За тие кои го избрале предметот Пишување и презентирање научноистражувачки труд

                              Проф. д-р Слободанка Џекова-Стојкова        12 + 18 часа

        - За тие кои го избрале предметите Методологија на научноистражувачка работа и Пишување и                              презентирање научноистражувачки труд да ги внесат двата предмети како што е дадено погоре.

  Пополнетите индекси да се достават до Институтот за имунобиологија и хумана генетика (асист. д-р Дејан Трајков и асист. д-р Александар Петличковски).

   

   

   

  18.01.2012

  Од 25.01.2012 до 25.02.2012 година ќе се одржуваат предавања од предметите Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и
  здравството)
  и
  Пишување и презентирање научноистражувачки труд.

   

  Бидејќи присуството на предавања и вежби е дел од оценувањето, се молат докторандите да бидат колку е можно поредовни на теоретската и на практичната настава. Заменувања на вежбите се дозволени, но со дозвола на проф. д-р Мирко Спироски.


  За повеќе види Распореди

  X