Immunogenetics and Transplantation Lab

Доц. д-р Дејан Трајков

Доцент по имунологија

Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

Поддржете не

Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

 

 * Ова е официјалната предметна програма која може да се прилагодува зависно од структурата на докторантите и професорите кои ја изведуваат. Актуелната програма и распоред можат да се видат во делот "СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА".

Medicinski fakultet: doktorski studii

Predmet

Pi{uvawe i prezentirawe na nau~en trud

4 KTEU

Kod

MKD-UKIM-MF

Avtor na programata

Katedra za imunologija: Prof. d-r Mirko Spiroski

Izveduva

Institut za imunobiologija i humana genetika, Medicinski fakultet, Skopje

Odgovoren nastavnik

Prof. d-r Mirko Spiroski

Adresa za komunikacija

Prof. d-r Mirko Spiroski, Institut za imunobiologija i humana genetika, Instituti, Medicinski fakultet, 1109 Skopje, PP 60, Republika Makedonija.

Tel.: +389-2-3110556; Faks: +389-2-3110558; e-mail: mspiroski@yahoo.com

URL: http://www.immunology.edu.mk

Klu~ni zborovi

Medicinski fakultet, doktorski studii - medicina, pi{uvawe i prezentirawe na nau~en trud, obvrzen predmet

U~ebni celi

Po zavr{uvawe na ovoj predmet studentot }e mo`e:

1.       Da prigotvi nau~en trud;

2.       Elektronski da podnese trud vo spisanie;

3.       Da opredeli nau~en pridones na eden trud, avtor ili ustanova;

4.       Da iznese nau~en trud.

Organizacija

Teoretska nastava:   28 ~asa

Prakti~na nastava:  30 ~asa

Proverka na znaewa:  2 ~asa

VKUPNO:                   60 ~asa

Kratka sodr`ina (izvadok)

Teoretska nastava: [to e nau~en trud, trudovi vo spisanija, tezi, knigi, trudovi na nau~ni sobiri, nau~ni izve{tai, elektronski izdanija, transliteracija na makedonskata kirilica.

 

Prakti~na nastava: [to e nau~en trud, trudovi vo spisanija, tezi, knigi, trudovi na nau~ni sobiri, nau~ni izve{tai, elektronski izdanija, transliteracija na makedonskata kirilica.

Metodi na u~ewe

Predavawa vo golema grupa, ve`bi vo mali grupi od 10 studenti, seminarska rabota ili objaven trud vo me|unarodno spisanie.

Specifi~ni preporaki za nastavata

Na studentite im se prepora~uva aktivno u~estvo vo tekot na teoretskata nastava, osobeno vo prakti~nata nastava za polesno sovladuvawe na najbitnite elementi od nau~nata rabota.

Proverka na znaewata

Kontinuirano ispituvawe vo oblik na pove}eizborni test pra{awa. Kontinuiranoto ocenuvawe se izveduva so dva testa od teoretskata nastava. Seminarskata rabota se izrabotuva vo tekot na nastavata.

Osnovni u~ebni pomagala

Maru{i} M, Petrove~ki M, Petrak J, Maru{i} A. Uvod u znanstveni rad u medicini. Medicinska naklada: Zagreb, 1996.

Spiroski M@. Nau~niot trud  - Da se napi{e i da se objavi. Institut za imunobiologija i humana genetika: Skopje, 2002.

 

 SODR@INA

(detalen opis: osnovni sodr`ini, prakti~na nastava, seminari, prikaz na slu~ai)

 

  1. TEORETSKA NASTAVA

1.1.  [to e nau~en trud

1.2.  Trudovi vo spisanija

1.3.  Tezi

1.4.  Knigi

1.5.  Trudovi na nau~ni sobiri

1.6.  Nau~ni izve{tai

1.7.  Elektronski izdanija

1.8.  Transliteracija na makedonskata kirilica

 

  1. VE@BI

2.1.  Ras~lenuvawe strukturata i sodr`inata na nau~en trud

2.2.  Pi{uvawe strukturirani izvadoci

2.3.  Prigotvuvawe tabeli, sliki.

2.4.  Ravenki i formuli. Prigotvuvawe indeksi

2.5.  Popravawe otisoci. Kratenki i simboli

2.6.  Lektorirawe napi{an trud

2.7.  Podnesuvawe trud vo elektronsko spisanie

2.8.  Ocenuvawe citiranost na eden trud i/ili avtor

2.9.  Iznesuvawe trud na nau~en sobir

2.10.           Javna odbrana na teza

 

  1. PRAKTI^EN ISPIT

Studentite dobivaat edna ve`ba koja treba uspe{no da ja polo`at.

 

4.        SEMINARSKA RABOTA

Pismen del: Se prigotvuva i se podnesuva vo pe~aten i elektronski oblik seminarski trud od bilo koja oblast na medicinata so obem od okolu 10 stranici so site elementi na istra`uva~ki trud (izvadok, voved, materijal i metodi, rezultati, diskusija, literatura). Kako seminarska rabota mo`e da se dostavi i celosno objaven trud vo spisanie.

Usen del: Se prigotvuva 10 min predavawe vo Pauer Point i se iznesuva javno pred ~lenovite na Katedrata i pred studentite od svojata generacija.

 

BODIRAWE AKTIVNOSTITE NA STUDENTITE

Sekoja poseta na predavawe ili ve`ba se boduva po 0.25 poeni. Kontinuiranoto ocenuvawe se izveduva so dva testa od teoretskata nastava po 25 test pra{awa, ili vkupno 50 pra{awa. Sekoj to~en odgovor na testot nosi po 1 poen.

Seminarskata rabota se izrabotuva vo tekot na nastavata i nosi vkupno 2.5 poeni. Studentite koi osvoile nad 60 poeni polagaat zavr{en test i prakti~en ispit.

Bodiraweto se vr{i na sledniov na~in:

 

Aktivnost

Broj

Poeni

Minimum poeni

Vkupno poeni (maks)

Prisustvo na predavawa

20

0.25

4.5

5.0

Poseta i aktivnosti na ve`bi

10

0.25

2.0

2.5

Kontinuirana proverka na znaewata (2 h 25 pra{awa=50 h 1.0=50 poeni)

2

25.0

26.0

50.0

Zavr{en pismen ispit (1 h 30 pra{awa h 1.0=30 poeni)

1

30.0

20.0

30.0

Prakti~en ispit

1

15.0

7.5

10.0

Seminarska rabota

1

2.5

-

2.5

VKUPNO

 

 

60

100

 

 

Ocenuvaweto se vr{i na sledniov na~in:

 

Ocenka

5 (F)

6 (E)

7 (D)

8 (C)

9 (B)

10 (A)

Do 59

60 do 68

69 do 76

77 do 84

85 do 92

93 do 100

 

 

 

 

Katedra za imunologija:

Prof. d-r Mirko Spiroski

 

 


 

X