Immunogenetics and Transplantation Lab

Доц. д-р Дејан Трајков

Доцент по имунологија

Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

Поддржете не

Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

 

ГЕНЕРАЦИЈА ДОКТОРАНДИ: 2011| 2012 | 2013

 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА (Наставна единица 6 - Научно-истражувачката работа во биолошките истражувања и улогата на научниците за заштита на природата)
 

Проф. д-р Мирко Спироски
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Република Македонија
E-mail: mspiroski@yahoo.com; FB: mirko.spiroski

 

 

Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и
здравството)

 

Проф. д-р Слобода Џекова-Стојкова
Институт за медицинска и експериментална биохемија, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Република Македонија
E-mail: slobodads@yahoo.com; slobodads@hotmail.com

 

Проф. д-р Мирко Спироски
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Република Македонија
E-mail: mspiroski@yahoo.com; FB: mirko.spiroski

 

 

Литература

 

 

Пишување и презентирање научноистражувачки труд

 

Проф. д-р Слобода Џекова-Стојкова
Институт за медицинска и експериментална биохемија, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Република Македонија
E-mail: slobodads@yahoo.com; slobodads@hotmail.com

 

Проф. д-р Мирко Спироски
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Република Македонија
E-mail: mspiroski@yahoo.com; FB: mirko.spiroski

 

 

Семинарска работа (ревиски труд)

 

- Секој докторанд е должен да изработи семинарска работа која има форма на ревиски труд.

- Ревискиот труд се пишува на македонски или на англиски јазик.

- Се препорачува содржината на ревискиот труд (насловот) да биде од областа на докторската дисертација која докторандот планира да ја работи и за тоа да се консултира со својот ментор.

- Како автори треба да се наведат или докторандот сам или заедно со својот ментор, при што докторандот е прв автор.

- Како институција се наведува установата каде што е докторандот вработен како и институцијата каде што е вработен менторот. Доколку е докторандот не е вработен, се внесува институцијата на менторот.

- Обемот на ревискиот труд треба да изнесува до 20 страници со двоен проред плус литературата, табелите и сликите.

- Табелите и сликите се внесуваат после литературата.

- Ревискиот труд се поднесува во електронски облик (Ворд документ).

- Доколку докторандот планира усно да го прикаже ревискиот труд, неопходно е да подготви и да испрати Пауер Поинт приказ на истата електронска адреса. Усното изнесување не смее да биде подолго од 8 мин + 2 мин за дискусија.

- Ревискит труд носи 18 бодови, а усниот приказ носи 2 бода.

- Доколку докторандот подготви ревиски труд на англиски јазик со кој се согласува и менторот, тој може да биде поднесен за објавување во списанието MJMS (http://mc.manuscriptcentral.com/mjms), да биде рецензиран и доколку е прифатен за објавување докторандот е ослободен од плаќање за објавениот ревиски труд.

 

Корисни материјали за подготвување ревиски труд:

  1. Ревиски труд. Асист. д-р Александар Петличковски.

  2. How to Write a Rave Review. Pamela A. Derish and Thomas M. Annesley.

  3. How to Write an Evidence-Based Clinical Review Article. JAY SIWEK, M.D., and MARGARET L. GOURLAY, M.D., Georgetown University Medical Center,Washington, D.C.; DAVID C. SLAWSON, M.D., University of Virginia Health System, Charlottesville, Virginia; ALLEN F. SHAUGHNESSY, PHARM.D., Harrisburg Family Practice Residency, Harrisburg, Pennsylvania

 

 

 

Спироски МЖ. Научниот труд - да се напише и да се објави. Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј„, Скопје, Република Македонија, 2002:200. [ISBN 978-9989-9674-1-5, COBISS-ID 47433226]

 

 

X