Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

  Распоред за предметот Методологија на научноистражувачка работа (од областа на биотехничките и медицинските науки и здравството) и Пишување и презентирање научноистражувачки труд трета генерација, 2012/2013

   

  Вкупно 30 часа, по 10 часа теорија + 20 часа вежби

   

  Дата

  Час

  Предавање (П)

  Вежби (В)

  Содржина

  среда, 12.12.2012

  19:15-20:00

  П

  ·     Наука, релација наука-уметност. Проф. д-р Слобода Џекова-Стојкова

  20:15-21:30

  В

  ·     Регистрирање на научникот (ResearcherID).

  ·     Поставување и тестирање хипотеза (од Мотивационо писмо)

  четврток, 13.12.2012

  19:15-20:00

  П

  ·     Научни методи - Особености на науката. Проф. д-р Мирко Спироски

  20:15-21:30

  В

  ·     Формати на литературни податоци

  ·     Пребарување научна литература во PubMed

  среда, 19.12.2012

  19:15-20:00

  П

  ·     Општа постапка за научното истражување. Проф. д-р Слобода Џекова-Стојкова

  20:15-21:30

  В

  ·     Компјутерска анализа на високо слични трудови (Dejavu)

  ·     Пресметување индекси на цитираност со програмот Publish or Perish (POP)

  четврток, 20.12.2012

  19:15-20:00

  П

  ·     Посебности во мерењето во биомедицината - варијабли, мерење и собирање податоци. Проф. д-р Слобода Џекова-Стојкова

  20:15-21:30

  В

  ·     Мерење научен придонес - сциентометрија

  ·     Креирање научен профил

  среда, 16.01.2013

  19:15-20:00

  П

  ·     Употреба на лабораториските животни во биомедицинските истражувања. Проф. д-р Слобода Џекова-Стојкова

  20:15-21:30

  В

  ·     Препознавање научен туд

  ·     Расчленување структурата и содржината на научен труд

  четврток, 17.01.2013

  19:15-20:00

  П

  ·     Фармаколошки и токсиколошки испитувања - од синтеза до нов лек. Проф. д-р Слобода Џекова-Стојкова

  20:15-21:30

  В

  ·     Складирање литературни податоци во лични бази (Mendeley)

  ·     Автоматско уредување литературни податоци во научен труд

  среда, 23.01.2013

  19:15-20:00

  П

  ·     Клиничко испитување и пракса базирана на докази. Проф. д-р Мирко Спироски

  20:15-21:30

  В

  ·     Научни списанија од биомедицината во Македонија

  ·     Поднесување труд во електронско списание

  четврток, 24.01.2013

  19:15-20:00

  П

  ·     Извори за научни информации - бази на научни податоци. Проф. д-р Мирко Спироски

  20:15-21:30

  В

  ·     Пишување научен труд

  ·     Разлики во пишувањето структуриран извадок

  среда, 30.01.2013

  19:15-20:00

  П

  ·     Отворен и затворен пристап до научни информации. Проф. д-р Мирко Спироски

  20:15-21:30

  В

  ·     Внесување корекции по рецензирање на труд

  ·     Внесување корекции во пробен отисок (Galley Proof)

  четврток, 31.01.2013

  19:15-20:00

  П

  ·     Пишување книги, монографии и дисертации. Проф. д-р Слобода Џекова-Стојкова

  20:15-21:30

  В

  ·     Подготовка на ревиски труд (семинарска работа)

  ·     Транслитерација на македонската кирилица

   

  Секој докторанд треба со себе да носи лаптоп, свое мотивационо писмо и други елементи неопходни за подготовка на својата дисертација.

   

   СПИСОК НА СТУДЕНТИ

   

  Име Презиме e-mail адреса
  Билјана Илковска drbiljanakotevska@yahoo.com
  Татјана Бајрактарова Прошева tatjana.bajraktarova@t-home.mk
  Весна Петреска Дуковска v_petreska@yahoo.com
  Александар Савески saveskialek@yahoo.com
  Сава Пејковска sava.pejkovska@yahoo.com
  Марија Милановска m.marija@live.com
  Вилијам Велковски vilijamvelkovski@gmail.com
  Далип Јахја dr_dalip@hotmail.com
  Илир Хасани ilirku@yahoo.com
  Катерина  Дудеска katerinadudeska@hotmail.com
  Реџеп Мемеди rexhep_memedi@yahoo.com
  Христина Брешковска hristinab@yahoo.com
  Ана Филипче anafilipce@gmail.com
  Борислав Кондов b_kondov@yahoo.com
  Тони Ристески drtonirist@yahoo.com
  Владимир Јоксимовиќ joksimovic_v@yahoo.com
  Илир Демири ilirdemiri@yahoo.com
  Оливера Јорданова olivera.jordanova@yahoo.com
  Мери Киријас merikirijas@gmail.com
  Башким Османи bashkimo@gmail.com
  Саша Јовановска Мишевска misevskas@yahoo.com
  Ирина Богданова irina.bogdanova@yahoo.com

   

   

   

  Одговорни наставници:

  Проф. д-р Слобода Џекова-Стојкова

  Проф. д-р Мирко Спироски

   

   

  X