Immunogenetics and Transplantation Lab

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

  Податоци од ИИБХГ складирани во бази на податоци

   

   

  ХЛА-ДРБ1 алелска фреквенција [Macedonia pop 1 (n=158)]: http://www.allelefrequencies.net

  ХЛА-А, ХЛА-Б, ХЛА-Ц алелска фреквенција [Macedonia pop 4 (n=216)]: http://www.allelefrequencies.net

  КИР алелска/генска фреквенција [Macedonia KIR (n=214)]: http://www.allelefrequencies.net

  КИР генотипови [Macedonia KIR (n=214)]: http://www.allelefrequencies.net

  КИР поврзана нерамнотежа [Macedonia KIR (n=214)]: http://www.allelefrequencies.net

  КИР и асоцијација со болести [Macedonia KIR (n=214)]:

  Цитокинска алелска фреквенција [Macedonia cytokine (n=125)]: http://www.allelefrequencies.net

  ХПА алелска фреквенција [Republic of Macedonia]: http://www.ebi.ac.uk/ipd/hpa/freqs_1.html

   

   

  X