Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

  РЕСУРСИ - Одбранети тези
   

  Докторски дисертации

  1. Спироски М. Влијание на гликокортикоидните хормони и медроксипрогестеронот ацетат врз тимусот, слезинката и гликонеогенезтата од стаорец. Скопје: Медицински факултет, докторска дисертација, 1989:1-171.

  2. Трајков Д. Молекуларно дефинирање на цитокинските полиморфизми во Република Македонија и нивната асоцираност со некои заболувања. Скопје: Медицински факултет, докторска дисертација, 2009:1-98. [*.pdf}

  3. Петличковски А. Молекулска анализа на полиморфизмот на КИР гените и алелите во Република Македонија. Скопје: Медицински факултет, докторска дисертација, 2013:1-90. [*.pdf]

   

  Магистериуми

  1. Спироски М. Кетонските тела во шеќерната болест. Скопје: Медицински факултет, магистериум, 1978:1-73.

  2. Трајков Д. Застапеноста на изоензимските форми на ензимот аденозин деаминаза (АДА) и активноста на аденозин деаминаза комплексирачкиот протеин (АДКП) во лимфоидни органи/ткива кај стаорци и зајаци. Скопје: Медицински факултет, магистериум, 1999:1-55.

  3. Петличковски А. Високоразделно типизирање на ХЛА-ДРБ локусот со секвенционирање на ДНК во Македонска популација. Скопје: Унуверзитет „Св Кирил и Методиј“, Интердисциплинарни стдуу по молекуларна биологија и генетско инженерство, група молекуларна медицина, 2002Ч1-70.

  X