Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Асист. д-р Александар Петличковски

  Асистент по имунологија и хумана генетика

  Раководител на лаборатории за хумана генетика. Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ). Медицински факултет. Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина. трансплантација. имунотерапија и многу повеќе.

   

  ШИФРА

  ИСПИТУВАЊЕ

  ЦЕНА (ДЕНАРИ)

  ХУГ001

  Мутација на ХФЕ генот - РЛС

  2.971

  ХУГ002

  Мутација на ТРФ2 генот - РЛС

  2.971

  ХУГ003

  Мутација на ФПН1 генот - РЛС

  2.971

  ХУГ004

  Мутација на ЦФТР19-РЛС

  3.732

  ХУГ005

  Фамилијарна медитеранска треска - Мутација на МЕФВ генот - РЛС

  5.958

  ХУГ006

  Алфа 1 антитрипсин дефицит - РЛС

  13.954

  ХУГ007

  Интолеранција на фруктоза/лактоза - Мутација на ЛТЦ генот - РЛС

  2.239

  ХУГ008

  Интолеранција на фруктоза/лактоза - Мутација на Алдолаза Б генот - РЛС

  2.239

  ХУГ009

  Гаушерова болест - Мутација на ГБА генот - РЛС

  5.653

  ХУГ010

  Алцхајмерова болест - РЛС

  3.067

  ХУГ011

  Цитохром П 450 - РЛС

  3.295

  ХУГ012

  Мутација на генот за фактор 5 лајден  - РЛС

  902

  ХУГ013

  Мутација на генот за фактор 5 Р 2  - РЛС

  902

  ХУГ014

  Мутација на генот за протромбин  - РЛС

  902

  ХУГ015

  Мутација на генот за МТХФР (Ц677Т) - РЛС

  902

  ХУГ016

  Мутација на генот за МТХФР (А1298Ц) - РЛС

  902

  ХУГ017

  Мутација на генот за фактор 13  - РЛС

  902

  ХУГ018

  Мутација на генот за ПАИ1  - РЛС

  902

  ХУГ019

  Мутација на ЕПЦР(А4600Г) генот - РЛС

  902

  ХУГ020

  Мутација на ЕПЦР(Г4678Ц) генот - РЛС

  902

  ХУГ021

  Мутација на еНОС(-786) генот - РЛС

  902

  ХУГ022

  Мутација на еНОС(Г894Т) генот - РЛС

  902

  ХУГ023

  Мутација на ЛТА генот - РЛС

  902

  ХУГ024

  Мутација на АКЕ генот - РЛС

  902

  ХУГ025

  Мутација на ХПА1 генот - РЛС

  902

  ХУГ026

  Мутација на ФГБ генот - РЛС

  902

  ХУГ027

  Мутација на АпоБ генот - РЛС

  902

  ХУГ028

  Мутација на АпоЕ генот - РЛС

  902

  ХУГ029

  Мутација на алфа глобинскиот ген - РЛС

  8.487

  ХУГ030

  Мутација на бета глобинскиот ген - РЛС

  7.014

  ХУГ031

  Мутација на ХАЕ-РЛС

  9.072

  ХУГ032

  Мутација на БРАФ-реверзна линиска лента (Reverse Line Strip. RLS)

  7.160

  ХУГ033

  Мутација на КРАС- реверзна линиска лента (Reverse Line Strip. RLS)

  7.160

  ХУГ034

  Молекуларна карактеризација на 36 почести дефекти во ЦФТР генот со Инолипа метод

  7.160

  ХУГ101-200

  Мутација со должински полиморфизми на рестрикциски фрагменти (Restriction Fragment Length Polimorphism. RFLP) 

  830

  ХУГ101

  Откривање на мутација H63D во ХФЕ генот (хемохроматоза)

  830

  ХУГ102

  Откривање на мутација S65C во ХФЕ генот (хемохроматоза)

  830

  ХУГ103

  Откривање на мутација C282Y во ХФЕ генот (хемохроматоза)

  830

  ХУГ104

  Мутација во цитохром П450 2Ц9

  830

  ХУГ105

  Мутација во цитохром П450 2Ц19

  830

  ХУГ106

  Мутација во цитохром П450 2Д6

  830

  ХУГ107

  Мутација во цитохром П450 3А5

  830

  ХУГ108

  Мутација во генот за комплементен фактор Н (АРМД)

  830

  ХУГ109

  Мутација во генот за актинин 3 (АЦТН3) (генетска предиспозиција за спорт)

  830

  ХУГ110

  Мутација во генот за ангиотензин - конвертирачки ензим (АКЕ) (генетска предиспозиција за спорт)

  830

  ХУГ201-250

  Мутација - секвенционирање до 5 реакции

  7.500

  ХУГ201

  Молекулска карактеризација на SRY генот

  7.500

  ХУГ202

  Одредување на молекулски дефект во генот за синтеза на Бета глобинските ланци 

  7.500

  ХУГ203

  Одредување на генски дефекти кај полицитемија

  7.500

  ХУГ204

  Одредување на генски дефект кај Gilbert синдром

  7.500

  ХУГ251-300

  Мутација - секвенционирање од 5 до 10 реакции

  15.000

  ХУГ251

  Одредување на генски дефект кај хемофилија Б

  15.000

  ХУГ252

  Одредување на генски дефект во SOX9 генот

  15.000

  ХУГ253

  Одредување на молекулски дефект во генот за синтеза на alfa глобинските ланци 

  15.000

  ХУГ205

  Одредување на мутации во BCR/ABL генот

  15.000

  ХУГ301-350

  Мутација - секвенционирање од 10 до 20 реакции

  25.000

  ХУГ301

  Одредување на генски дефект кај фенилкетонурија

  25.000

  ХУГ302

  Одредување на генски дефект кај галактоземија

  25.000

  ХУГ303

  Одредување на генски дефект во генот за андроген рецептор 

  25.000

  ХУГ304

  Одредување на генски дефект во SLC3A1 кај цистинурија

  25.000

  ХУГ305

  Одредување на генски дефект во SLC7A9 кај цистинурија

  25.000

  ХУГ306

  Одредување на генски дефект кај Darier-ова болест

  25.000

  ХУГ351-400

  Мутација - секвенционирање над 20 реакции

  50.000

  ХУГ351

  Одредување на генски дефект во BRCA1 генот

  50.000

  ХУГ352

  Одредување на генски дефект во BRCA2 генот

  50.000

  ХУГ353

  Одредување на молекулски дефект во ЦФТР генот 

  50.000

  ХУГ354

  Одредување на генски дефект кај хемофилија А

  50.000

  ХУГ355

  Одредување на генски дефекти во FANCA генот

  50.000

  ХУГ356

  Одредување на генски дефект во TSC1 генот 

  50.000

  ХУГ357

  Одредување на генски дефект во TSC2 генот 

  50.000

  ХУГ358

  Одредување на генски дефект во DMD/BMD генот 

  50.000

  ХУГ400-499

  Мутација за ретки генетски заболувања со секвенционирање

  18.950

  ХУГ500

  Хипер ИгЕ250

  10.662

  ХУГ 501

  АРМД

  10.026

  ХУГ502

  Високо разделна ХПВ типизација

  11.624

  ХУГ503

  Високо разделна ЦМВ генотипизација

  8.542

  ХУГ504

  Високо разделна ИБД генотипизација

  9.284

  ХУГ505

  Полиморфизам за пародонтопатија (Periodontitis Plus)

  11.389

  ХУГ506

  Одредување на генски дефект (експанзија на триплет CAG) во Huntingtin (HTT) генот кај Huntington's chorea

  7.700

  ХУГ510-600

  Хумана идентификација - маркер анализа на кратки повторувачки сегменти (Short Tandem Repeats. STR)

  10.550

  ХУГ511

  Linkage-анализи за индиректно следење на наследувањето на абнормален ген во афектирани фамилии. преку полиморфни маркери во и околу генот 

  10.550

  ХУГ512

  Пренатална дијагностика на моногенска болест со познат генски дефект

  10.550

  ХУГ513

  Одредување на носителство на познат генски дефект  кај членови од фамилии со моногенска болест

  10.550

  ХУГ601-650

  Пренатална и постнатална дијагноза - повеќекратна врзано-зависна амплификација на проби (Miltiplex Ligation-dependent Probe Amplification. MLPA)

  4.600

  ХУГ601

  Одредување на делеции/дупликации во 1p36 (1p36 делециски синдром)

  4.600

  ХУГ602

  Одредување на делеции/дупликации во UBE3A генот (Ангелман-ов синдром)

  4.600

  ХУГ603

  Одредување на делеции/дупликации на теломерните краеви на хромозомот

  4.600

  ХУГ604

  Одредување на делеции/дупликации околу центромерите на сите хромозоми освен на Y

  4.600

  ХУГ605

  Одредување на делеции/дупликации во RPS6KA3 (RSK2) генот (Coffin-Lowry-ов синдром)

  4.600

  ХУГ606

  Одредување на делеции/дупликации во 22q11 регионот (Di George-ов синдром)

  4.600

  ХУГ607

  Одредување на генски дефект во FMR1 генот (фрагилен Х хромозом)

  4.600

  ХУГ608

  Одредување на генски дефекти во SHOX генот (Leri-Weill Dyschondrosteosis)

  4.600

  ХУГ609

  Одредување на генски дефект кај ментална ретардација

  4.600

  ХУГ610

  Одредување на генски дефект кај Х-врзана ментална ретардација

  4.600

  ХУГ611

  Одредување на делеции/дупликации во различни микроделециски синдроми

  4.600

  ХУГ612

  Одредување на делеции/дупликации во NF1 генот (неурофиброматоза)

  4.600

  ХУГ613

  Одредување на делеции/дупликации во PAX6 генот (наследни малформации во окото)

  4.600

  ХУГ614

  Одредување на делеции/дупликации во 22q13 (Phelan-Mcdermid-ов синдром)

  4.600

  ХУГ615

  Одредување на метилацикси статус во регионот 15Ку11 (Prader Willi синдром и Angelman синдром)

  4.600

  ХУГ616

  Пренатален микроделециски скрининг

  4.600

  ХУГ617

  Одредување на делеции/дупликации во 17p11.2 (Smith-Magenis-ов синдром)

  4.600

  ХУГ618

  Одредување на делеции/дупликации во SMN1/SMN2 гените (спинална мускулна атрофија)

  4.600

  ХУГ619

  Одредување на делеции/дупликации во субтеломерни региони

  4.600

  ХУГ620

  Одредување на делеции/дупликации во PAH генот (кај фенилкетонурија)  

  4.600

  ХУГ701-800

  Неврогенетика и ментална ретардација - повеќекратна врзано-зависна амплификација на проби (Miltiplex Ligation-dependent Probe Amplification. MLPA)

  5.950

  ХУГ701

  Одредување на делеции/дупликации во ATRX генот (ментална ретардација/алфа таласемија)

  5.950

  ХУГ702

  Одредување на делеции/дупликации во APP генот (Алцхајмерова болест)

  5.950

  ХУГ703

  Одредување на делеции/дупликации во MAPT гените (неуродегенеративни заболувања)

  5.950

  ХУГ704

  Одредување на делеции/дупликации во CCM1/CCM2/CCM3 генот (церебрални кавернозни малформации)

  5.950

  ХУГ705

  Одредување на делеции/дупликации во MFN2/MPZ генот (Charcot-Marie-Tooth) болест

  5.950

  ХУГ706

  Одредување на делеции/дупликации во FRMD7 генот (конгенитален нистагмус)

  5.950

  ХУГ707

  Одредување на хромозомски анеуплоидии (13. 18. 21. X и Y)

  5.950

  ХУГ708

  Одредување на делеции/дупликации во генот за Duchenne/Becker мускулна дистрофија (DMD/BMD)

  5.950

  ХУГ709

  Одредување на делеции/дупликации во генот DCDC2/KIAA0319 (дислексија)

  5.950

  ХУГ710

  Одредување на генетски дефекти кај епилепсија

  5.950

  ХУГ711

  Одредување на делеции/дупликации во GJB2. WFS1 генот (несиндромска наследна глувост)

  5.950

  ХУГ712

  Одредување на делеции/дупликации во SPG11/KIAA1840/SPAST генот (наследна спастична параплегија

  5.950

  ХУГ713

  Одредување на делеции/дупликации во LMNB1 генот (леукодистрофија)

  5.950

  ХУГ714

  Одредување на генетски дефекти кај Паркинсон-ова болест 

  5.950

  ХУГ715

  Одредување на генски дефект во ДМД/БМД генот 

  5.950

  ХУГ716

  Одредување на делеции/дупликации во HEXA генот (Tay-Sachs болест)

  5.950

  ХУГ717

  Одредување на генски дефект кај спино-церебеларна (Friedreich-ова) атаксија

  5.950

  ХУГ718

  Одредување на генски дефекти кај Адренолеукодистрофија

  5.950

  ХУГ719

  Одредување на делеции/дупликации во ATP7B генот (Вилсон-ова болест)

  5.950

  ХУГ720

  Одредување на генски дефект во MECP2 генот (RETT синдром)

  5.950

  ХУГ721

  Панел 1 за скрининг на необјаснети пречки во развој 

  5.950

  ХУГ722

  Панел 2 за скрининг на нови микроделециони синдроми 

  5.950

  ХУГ801-900

  Наследен канцер и туморска карактеризација - повеќекратна врзано-зависна амплификација на проби (Miltiplex Ligation-dependent Probe Amplification. MLPA)

  6.780

  ХУГ801

  Одредување делеции/дупликации во BRCA1/CHEK2 гените 

  6.780

  ХУГ802

  Одредување на молекулски дефект кај МЕН1/МЕН2

  6.780

  ХУГ803

  Одредување на губиток на хетерозигтоност на тумор супресорни/промоторни гени

  6.780

  ХУГ804

  Одредување на делеции/дупликации во кандидат гени за хематолошки неоплазми

  6.780

  ХУГ805

  Одредување мутации на ЕГФР генот

  6.780

  ХУГ806

  Одредување на молекулски дефект кај CDH1 генот кај наследен гастричен карцином

  6.780

  ХУГ807

  Одредување на делеции/дупликации кај неуробластом

  6.780

  ХУГ808

  Одредување мутации во П53 тумор супресорен ген (Li Fraumeni синдром)

  6.780

  ХУГ809

  Одредување молекулски дефект во АПЦ генот кај фамилијарна аденоматозна полипоза

  6.780

  ХУГ810

  Одредување на молекулски дефекти во МЛХ1 генот кај наследен неполипозен колоректален карцином

  6.780

  ХУГ811

  Одредување на молекулски дефекти во МЛХ2 генот кај наследен неполипозен колоректален карцином

  6.780

  ХУГ812

  Одредување микросателитска нестабилност во туморско ткиво 

  6.780

  ХУГ813

  Одредување на делеции/дупликации во FANCA генот

  6.780

  ХУГ814

  Одредување на делеции/дупликации во TSC1 генот

  6.780

  ХУГ815

  Одредување на делеции/дупликации во TSC2 генот

  6.780

  ХУГ816

  Одредување на делеции/дупликации во RB1 генот (ретинобластома)

  6.780

  ХУГ817

  Одредување на делеции/дупликации во CDKN2A-CDKN2B регионот (кожен меланом)

  6.780

  ХУГ818

  Одредување на делеции/дупликации во STK11 генот (Peutz-Jeghers синдром)

  6.780

  ХУГ819

  Одредување на делеции/дупликации во VHL генот (Von Hippel Lindau синдром)

  6.780

  ХУГ820

  Одредување на делеции/дупликации во WT1 генот (Wilms-ов тумор)

  6.780

  ХУГ821

  Одредување на генски дефекти кај акутна лимфобластна леукемија

  6.780

  ХУГ822

  Одредување на генски дефекти кај хронична лимфоцитна леукемија

  6.780

  ХУГ823

  Одредување на генски дефекти кај колоректален аденом/карцином

  6.780

  ХУГ824

  Одредување на генски дефекти кај медулобластом

  6.780

  ХУГ825

  Одредување и идентификација на10 најчести мутации во БРЦА1/БРЦА2 гените. како причина за канцер на дојка

  6.780

  ХУГ901-1000

  Фармакогенетика - повеќекратна врзано-зависна амплификација на проби (Miltiplex Ligation-dependent Probe Amplification. MLPA)

  3.600

  ХУГ901

  Одредување на генски дефекти во гените за дефензини

  3.600

  ХУГ902

  Одредување на делеции/дупликации во DPYD генот (недостаток на дихидропиримидин дехидрогеназа)

  3.600

  ХУГ1001-1100

  Метилациски анализи - повеќекратна врзано-зависна амплификација на проби (Miltiplex Ligation-dependent Probe Amplification. MLPA)

  3.900

  ХУГ1001

  Одредување на неправилна метилација во 11p15 BWS/RS регионот (Beckwith-Wiedemann Russel-Silver синдром)

  3.900

  ХУГ1101-1200

  Различни генетски пореметувања - повеќекратна врзано-зависна амплификација на проби (Miltiplex Ligation-dependent Probe Amplification. MLPA)

  7.200

  ХУГ1101

  Детекција на делеции/дупликации во алфа/бета глобинските гени (Miltiplex Ligation-dependent Probe Amplification. MLPA)

  7.200

  ХУГ1102

  Молекулска карактеризација на најчести дефекти во ЦФТР генот 

  7.200

  ХУГ1103

  Одредување на делеции/дупликации во генот за фактор 8. хемофилиија А

  7.200

  ХУГ1104

  Одредување на генски дефект во генот за андроген рецептор кај синдром на андрогенска несензитивност

  7.200

  ХУГ1105

  Одредување на микроделеции на АЗФ регионот на Y хромозомот

  7.200

  ХУГ1106

  Панел гени за утврдување на инверзија на полот

  7.200

  ХУГ1107

  Неинвазивно одредување на пол кај бремени жени со ризик за дете со Икс-врзана болест

  7.200

  ХУГ1108

  Одредување на делеции/дупликации во SLC26A4 генот (несиндромска наследна глувост)

  7.200

  ХУГ1109

  Одредување на делеции/дупликации во PKD1/PKD2 генот кај полицистична болест на бубрези кај возрасни

  7.200

  ХУГ1110

  Одредување на делеции/дупликации во BTK генот (агамаглобулинемија)

  7.200

  ХУГ1111

  Одредување на делеции/дупликации во COL4AP генот (Алпорт синдром. наследен нефритис)

  7.200

  ХУГ1112

  Одредување на делеции/дупликации во SERPINC1 генот (Недостаток на антитромбин 3)

  7.200

  ХУГ1113

  Одредување на делеции/дупликации во TGFBR1/TGFBR2 генот (синдром на аортна аневризма)

  7.200

  ХУГ1114

  Одредување на делеции/дупликации во PKP2 генот (аритмогена десна вентрикуларна дисплазија/кардиомиопатија) 

  7.200

  ХУГ1115

  Одредување на генски дефекти поврзани со нарушувања од спектарот на аутизам

  7.200

  ХУГ1116

  Одредување на делеции/дупликации во KCNQ2 генот (бенигни фамилијарни неонатални конвулзии)

  7.200

  ХУГ1117

  Одредување на делеции/дупликации во SCN5A генот (Brugada синдром. продолжен QT интервал

  7.200

  ХУГ1118

  Одредување на делеции/дупликации во COL5A1 генот (Ehlers-Danlos синдром)

  7.200

  ХУГ1119

  Одредување на делеции/дупликации во DOCK8/STAT3 генот (хипер ИгЕ синдром)

  7.200

  ХУГ1120

  Одредување на делеции/дупликации во CFH генот (хемолитичен-уремичен синдром)

  7.200

  ХУГ1121

  Одредување на генски дефекти кај наследен ангиоедем 

  7.200

  ХУГ1122

  Одредување на генски дефекти кај болеста на Hirschsprung 

  7.200

  ХУГ1123

  Одредување на делеции/дупликации во LDLR генот (фамилијарна хиперхолестеролемија) 

  7.200

  ХУГ1124

  Одредување на делеции/дупликации во MYBPC3 генот (фамилијарна хипертрофична кардиомиопатија)

  7.200

  ХУГ1125

  Одредување на делеции/дупликации во ATP1A2 генот (мигрена) 

  7.200

  ХУГ1126

  Одредување на генски дефекти кај гојазност

  7.200

  ХУГ1127

  Одредување на делеции/дупликации во vWF генот (von Willebrand-ова болест) 

  7.200

  ХУГ1201-1300

  Одредување на вродени анемии на протеинско ниво 

  7.150

  ХУГ1201

  Дијагностицирање на вродени анемии на протеинско ниво

  7.150

  ХУГ1202

  Одредување на структура на абнормален хемоглобин

  7.150

  ХУГ1301-1400

  Одредување на различни генски дефекти и вирусна активност со метод на ПВР во реално време

  10.900

  ХУГ1301

  Одредување на генски дефект во ДМПК генот кај Миотична дистрофија со метод на ПВР во реално време

  10.900

  ХУГ1401-1500

  Арејна-компаративна геномска хибридизација (aCGH) за детекција на молекуларниот кариотип и минорни генски реаранжирања кај лица со МР и пречки во развој

  75.000

  ХУГ1501

  Одредување на аминокиселински статус 

  6.200

  ХУГ1601-1700

  Одредување на мутации со SNaPshot метода

  5.000

  ХУГ1601

  Мутација на ЦФТР

  5.000

  ХУГ1602

  Мутација во CYP2D6 генот

  5.000

  ХУГ1603

  Мутации во митохондријална ДНК

  5.000

  ХУГ1604

  Одредување мутации на ЕГФР генот

  5.000

  ХУГ1605

  Одредување и идентификација на 10 најчести мутации во БРЦА1/БРЦА2 гените. како причина за канцер на дојка

  5.000

  ХУГ1606

  Молекуларна анализа на   мутации во 6 тромбофилични гени (fV Leiden G1691A; fII G20210A; fXIII V34L; PAI-I-675 5G/4G; fG-b-455G/A; MTHFR C677T;)

  5.000

  ХУГ1607

  Одредување на 8 најчести промени во генот за синтеза на бета глобински ланци кај пациенти со таласемии и абнормални хемоглобини

  5.000

  ХУГ1701-1800

  Анализи со ПВР во реално време

  7.000

  ХУГ1701

  Неинвазивна дијагностика на РхД статус кај фетус на РхД-бремени жени

  7.000

  ХУГ1702

  Неинвазивно одредување на пол кај бремени жени со ризик за дете со Х-врзана болест

  7.000

  ХУГ1703

  Абнормален транскрипт кај леукемии и други малигни болести 

  7.000

  ХУГ1801-1900

  Анализи со квантитативна флуоресцентна ПВР (QF - PCR)

  6.500

  ХУГ1801

  Одредување на хромозомски анеуплоидии

  6.500

  ХУГ1802

  Пренатална дијагноза за хромозомски анеуплоидии

  6.500

  ХУГ1803

  Одредување на генски дефект (експанзија на триплет CAG) во Huntingtin (HTT) генот кај Huntington's chorea

  6.500

  ХУГ1804

  Одредување на генски дефект во ДМПК генот кај Миотична дистрофија со метод на ПВР во реално време

  6.500

  ХУГ1805

  Одредување на генски дефект во FMR1 генот (фрагилен Х хромозом)

  6.500

  ХУГ1806

  Одредување на генски дефект во СМН генот кај спинална мускулна дистрофија

  6.500

   

  X