Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

   

   ШИФРА

  ИСПИТУВАЊЕ

  ЦЕНА (ДЕНАРИ) 

  МОЛ001

  ДНК екстракција - Протеиназа К

  991

  МОЛ050-МОЛ-100

  ПОЛИМОРФИЗМИ - ЦИТОКИНСКИ ГЕНИ - ССП

  633

  МОЛ050

  Полиморфизам на ИЛ-1 алфа -889Т/Ц -ССП

  633

  МОЛ051

  Полиморфизам на ИЛ-1 бета -511Ц/Т -ССП

  633

  МОЛ052

  Полиморфизам на ИЛ-1 бета +3962Т/Ц- ССП

  633

  МОЛ053

  Полиморфизам на ИЛ-1 Р -пстл1970Ц/Т -ССП

  633

  МОЛ054

  Полиморфизам на ИЛ-1 РА -мспа1 11100- ССП

  633

  МОЛ055

  Полиморфизам на ИЛ-2 -330 Т/Г- ССП

  633

  МОЛ056

  Полиморфизам на ИЛ-2 +166 Г/Т- ССП

  633

  МОЛ057

  Полиморфизам на ИЛ-4 -1098Т/Г- ССП

  633

  МОЛ058

  Полиморфизам на ИЛ-4 -590 Т/Ц- ССП

  633

  МОЛ059

  Полиморфизам на ИЛ-4 -33 Т/Ц- ССП

  633

  МОЛ060

  Полиморфизам на ИЛ-4Р -алфа-+1902Г/А ССП

  633

  МОЛ061

  Полиморфизам на ИЛ-6 - 174 Г/Ц-ССП

  633

  МОЛ062

  Полиморфизам на ИЛ-6 -нт565 Г/А-ССП

  633

  МОЛ063

  Полиморфизам на ИЛ-10 -1082 Г/А- ССП

  633

  МОЛ064

  Полиморфизам на ИЛ-10 -819 Ц/А- ССП

  633

  МОЛ065

  Полиморфизам на ИЛ-10 -592 Ц/А- ССП

  633

  МОЛ066

  Полиморфизам на ИЛ-12 -1188Ц/А- ССП

  633

  МОЛ067

  Полиморфизам на ТГФ бета 1 кодон 10Ц/Т - ССП

  633

  МОЛ068

  Полиморфизам на ТГФ бета 1 кодон 25Г/Ц - ССП

  633

  МОЛ069

  Полиморфизам на ТНФ алфа -308 Г/А -ССП

  633

  МОЛ070

  Полиморфизам на ТНФ алфа -238 Г/А- ССП

  633

  МОЛ071

  Полиморфизам на гама - ИФН - УТР 5644А/Т ССП

  633

  МОЛ101

  ХЛА-ДНК класа А - РЛС

  6.982

  МОЛ102

  ХЛА-ДНК класа Б - РЛС

  6.982

  МОЛ103

  ХЛА-ДНК класа Ц - РЛС

  6.982

  МОЛ104

  ХЛА-ДНК класа Е - РЛС

  6.982

  МОЛ105

  ХЛА-ДНК класа Г - РЛС

  6.982

  МОЛ106

  ХЛА-ДНК класа ДРА - СБТ

  6.982

  МОЛ107

  ХЛА-ДНК класа ДРБ - СБТ

  10.208

  МОЛ-301-МОЛ400

  ПОЛИМОРФИЗМИ - КИР ГЕНИ - ССП

  823

  МОЛ301

  Ген КИР2ДЛ1 - ССП

  823

  МОЛ302

  Ген КИР2ДЛ2 - ССП

  823

  МОЛ303

  Ген КИР2ДЛ3 - ССП

  823

  МОЛ304

  Ген КИР2ДЛ4 - ССП

  823

  МОЛ305

  Ген КИР2ДЛ5 - ССП

  823

  МОЛ306

  Ген КИР2ДС1 - ССП

  823

  МОЛ307

  Ген КИР2ДС2 - ССП

  823

  МОЛ308

  Ген КИР2ДС3 - ССП

  823

  МОЛ309

  Ген КИР2ДС4 - ССП

  823

  МОЛ310

  Ген КИР2ДС5 - ССП

  823

  МОЛ311

  Ген КИР2ДП1 - ССП

  823

  МОЛ312

  Ген КИР3ДП1 - ССП

  823

  МОЛ313

  Ген КИР3ДЛ1 - ССП

  823

  МОЛ314

  Ген КИР3ДЛ2 - ССП

  823

  МОЛ315

  Ген КИР3ДЛ3 - ССП

  823

  МОЛ316

  Ген КИР3ДС1 - ССП

  823

  МОЛ401

  ХЛА ДНК типизација на доброволен дарител за матични клетки (ХЛА-А, -Б, -Ц, -ДРБ1)

  30.192

  МОЛ402

  Прелиминарно пребарување за ХЛА совпадливост

  59.533

  МОЛ403

  Потврдно ХЛА ДНК типизирање на потенцијален дарител на коскена срцевина

  30.192

  МОЛ404

  Молекуларен тест за совпадливост помеѓу дарител и примател

  23.363

  МОЛ405

  Молекуларен тест за совпадливост помеѓу дарител и примател со ФПЦ

  10.139

   

   

   

  X