Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

   

   ШИФРА

  ПАКЕТ

  ЦЕНА (ДЕНАРИ) 

  ИМГ01

  Пакет од автопротивтела за васкулитис

  5.818

  ИМУ2501

  Еластаза (АНКА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2502

  МПО (АНКА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2503

  ПР3 (АНКА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2504

  Катепсин Г (АНКА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2505

  БПИ (АНКА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2506

  Лактоферин (АНКА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2808

  ГБМ - ЕЛИСА

  1.068

  ИМУ2701

  Циркулирачки имуни комплекси - ЕЛИСА

  598

  ИМГ02

  Пакет од автопротивтела за системска склероза

  1.440

  ИМУ2208

  ЦЕНП (АНА)- ЕЛИСА

  720

  ИМУ2209

  Сцл-70 (АНА)- ЕЛИСА

  720

  ИМГ03

  Пакет од автопротивтела за Сјогренов синдром

  1.440

  ИМУ2204

  СС-Б/Ла РНП(АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2205

  СС-А/Ро РНП (АНА)- ЕЛИСА

  720

  ИМГ04

  Пакет од автопротивтела за системски лупус еритематозус

  7.920

  ИМУ2202

  дв-ДНК (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2203

  Рибозомален П протеин(АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2204

  СС-Б/Ла РНП (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2205

  СС-А/Ро РНП (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2206

  См (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2207

  нРНП/См (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2208

  ЦЕНП (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2209

  Сцл-70 (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2210

  Хистони (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2211

  РНП70 (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2212

  Нуклеозоми (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМГ05

  Пакет од автопротивтела за болести на сврзни ткива

  8.518

  ИМУ2202

  дв-ДНК (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2203

  Рибозомален П протеин(АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2204

  СС-Б/Ла РНП (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2205

  СС-А/Ро РНП (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2206

  См (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2207

  нРНП/См (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2208

  ЦЕНП (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2209

  Сцл-70 (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2210

  Хистони (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2211

  РНП70 (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2212

  Нуклеозоми (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2301

  Јо-1 (АНА, АСМА) - ЕЛИСА

  598

  ИМГ06

  Пакет од автопротивтела за тиреоидна жлезда

  2.094

  ИМУ2405

  ТПО (тироидеа) - ЕЛИСА

  698

  ИМУ2406

  ТГ (тироидеа) - ЕЛИСА

  698

  ИМУ2407

  ТСХ рецептор (тироидеа) - ЕЛИСА

  698

  ИМГ07

  Пакет од автопротивтела за целијакија

  6.408

  ИМУ2801

  Ткивна трансглутаминаза ИгГ - ЕЛИСА

  1.068

  ИМУ2802

  Ткивна трансглутаминаза ИгА - ЕЛИСА

  1.068

  ИМУ2803

  Глијадин ИгГ - ЕЛИСА

  1.068

  ИМУ2804

  Глијадин ИгА - ЕЛИСА

  1.068

  ИМУ2805

  Сахаромицес ИгГ - ЕЛИСА

  1.068

  ИМУ2806

  Сахаромицес ИгА - ЕЛИСА

  1.068

  ИМГ08

  Пакет  за репродуктивни автопротивтела

  19.570

  ИМУ2202

  дв-ДНК (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2203

  Рибозомален П протеин(АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2204

  СС-Б/Ла РНП (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2205

  СС-А/Ро РНП (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2206

  См (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2207

  нРНП/См (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2208

  ЦЕНП (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2209

  Сцл-70 (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2210

  Хистони (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2211

  РНП70 (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2212

  Нуклеозоми (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2502

  МПО (АНКА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2503

  ПР3 (АНКА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2509

  Бета 2 гликопротеин ИгА (АФА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2510

  Бета 2 гликопротеин ИгГ (АФА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2511

  Бета 2 гликопротеин ИгМ (АФА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2513

  Кардиолипин ИгА (АФА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2514

  Кардиолипин ИгГ (АФА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2515

  Кардиолипин ИгМ (АФА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2517

  Фосфатидилсерин ИгА (АФА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2518

  Фосфатидилсерин ИгГ (АФА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2519

  Фосфатидилсерин ИгМ (АФА) - ЕЛИСА

  692

  ИМУ2613

  Спермални (репродуктивни) - ЕЛИСА

  648

  ИМУ2614

  Оваријални (репродуктивни) - ЕЛИСА

  648

  ИМУ2615

  Зона пелуцида (репродуктивни) - ЕЛИСА

  648

  ИМУ2405

  ТПО (тироидеа) - ЕЛИСА

  698

  ИМУ2406

  ТГ (тироидеа) - ЕЛИСА

  698

  ИМУ2407

  ТСХ рецептор (тироидеа) - ЕЛИСА

  698

  ИМГ09

  Пакет од автопротивтела за хепатитис

  12.506

  ИМУ2202

  дв-ДНК (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2203

  Рибозомален П протеин(АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2204

  СС-Б/Ла РНП (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2205

  СС-А/Ро РНП (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2206

  См (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2207

  нРНП/См (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2208

  ЦЕНП (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2209

  Сцл-70 (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2210

  Хистони (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2211

  РНП70 (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2212

  Нуклеозоми (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2301

  Јо-1 (АНА, АСМА) - ЕЛИСА

  598

  ИМУ2302

  ев-ДНК (АСМА) - ЕЛИСА

  598

  ИМУ2303

  Пм-Сцл (АСМА) - ЕЛИСА

  598

  ИМУ2401

  М2-3Е (АМА) - ЕЛИСА

  698

  ИМУ2402

  ЛКМ1 (АМА) - ЕЛИСА

  698

  ИМУ2403

  ЛЦ1 (АМА) - ЕЛИСА 

  698

  ИМУ2404

  СЛА/ЛП (АМА) - ЕЛИСА

  698

  ИМГ10

  Пакет од автопротивтела за реуматоиден артритис

  9.586

  ИМУ2202

  дв-ДНК (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2203

  Рибозомален П протеин(АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2204

  СС-Б/Ла РНП (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2205

  СС-А/Ро РНП (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2206

  См (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2207

  нРНП/См (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2208

  ЦЕНП (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2209

  Сцл-70 (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2210

  Хистони (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2211

  РНП70 (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2212

  Нуклеозоми (АНА) - ЕЛИСА

  720

  ИМУ2301

  Јо-1 (АНА, АСМА) - ЕЛИСА

  598

  ИМУ2807

  Цикличен цитрулиниран пептид - ЕЛИСА

  1.068

  ИМГ11

  Пакет за поствакцинални противтела

  7.360

  ИМУ2710

  Дифтеричен отров - ЕЛИСА

  736

  ИМУ2711

  Магарешка кашлица - ЕЛИСА

  736

  ИМУ2712

  Цитомегало вирус -ЕЛИСА

  736

  ИМУ2713

  Тетанусен отров - ЕЛИСА

  736

  ИМУ2714

  Рубела ИгМ - ЕЛИСА

  736

  ИМУ2715

  Рубела ИгГ - ЕЛИСА

  736

  ИМУ2716

  Заушки ИгГ - ЕЛИСА

  736

  ИМУ2717

  Заушки ИгМ - ЕЛИСА

  736

  ИМУ2718

  Сипаници ИгГ - ЕЛИСА

  736

  ИМУ2719

  Сипаници ИгМ- ЕЛИСА

  736

  ИМГ12

  Пакет од алергени за астма

  11.701

  ИМУ0506

  Алерген полен трева (мачкина опашка - g6) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0603

  Алерген полен дрва  (бреза - t3) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0609

  Алерген полен дрва (маслинка - t9) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0721

  Алерген полен коров (рушителка - w21) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0205

  Алерген влакна од маче (e1) - УниКАП

  1.441

  ИМУ0206

  Алерген влакна од куче (e5) - УниКАП

  1.441

  ИМУ0101

  Алерген дерматофагоидес птеронисинус (d1) - УниКАП

  1.169

  ИМУ0706

  Алерген полен коров (црн пелин - w6) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0802

  Алерген мувла (Cladosp.herbarum) - m2 - УниКАП

  1.129

  ИМУ1305

  Алерген бубашваба (i6) - УниКАП

  876

  ИМГ13

  Пакет од алергени за ринитис кај возрасни

  11.701

  ИМУ0506

  Алерген полен трева (мачкина опашка - g6) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0603

  Алерген полен дрва  (бреза - t3) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0609

  Алерген полен дрва (маслинка - t9) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0721

  Алерген полен коров (рушителка - w21) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0205

  Алерген влакна од маче (e1) - УниКАП

  1.441

  ИМУ0206

  Алерген влакна од куче (e5) - УниКАП

  1.441

  ИМУ0101

  Алерген дерматофагоидес птеронисинус (d1) - УниКАП

  1.169

  ИМУ0706

  Алерген полен коров (црн пелин - w6) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0802

  Алерген мувла (Cladosp.herbarum) - m2 - УниКАП

  1.129

  ИМУ1305

  Алерген бубашваба (i6) - УниКАП

  876

  ИМГ14

  Пакет од алергени за ринитис кај деца

  11.893

  ИМУ0506

  Алерген полен трева (мачкина опашка - g6) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0603

  Алерген полен дрва  (бреза - t3) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0609

  Алерген полен дрва (маслинка - t9) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0721

  Алерген полен коров (рушителка - w21) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0205

  Алерген влакна од маче (e1) - УниКАП

  1.441

  ИМУ0206

  Алерген влакна од куче (e5) - УниКАП

  1.441

  ИМУ0101

  Алерген дерматофагоидес птеронисинус (d1) - УниКАП

  1.169

  ИМУ0901

  Алерген белка од јајце (f1) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0903

  Алерген млеко (f2) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0416

  Алерген кикирики (f13) - УниКАП

  1.182

  ИМГ15

  Пакет од алергени за екцем

  10.813

  ИМУ0901

  Алерген белка од јајце (f1) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0903

  Алерген млеко (f2) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0905

  Алерген риба (f3) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0423

  Алерген пченица (f4) - УниКАП

  1.182

  ИМУ0416

  Алерген кикирики (f13) - УниКАП

  1.182

  ИМУ0421

  Алерген соја (f14) - УниКАП

  1.182

  ИМУ0205

  Алерген влакна од маче (e1) - УниКАП

  1.441

  ИМУ0206

  Алерген влакна од куче (e5) - УниКАП

  1.441

  ИМУ0101

  Алерген дерматофагоидес птеронисинус (d1) - УниКАП

  1.169

  ИМГ16

  Пакет од алергени за настинка со свирежи

  11.893

  ИМУ0506

  Алерген полен трева (мачкина опашка - g6) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0603

  Алерген полен дрва  (бреза - t3) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0609

  Алерген полен дрва (маслинка - t9) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0721

  Алерген полен коров (рушителка - w21) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0205

  Алерген влакна од маче (e1) - УниКАП

  1.441

  ИМУ0206

  Алерген влакна од куче (e5) - УниКАП

  1.441

  ИМУ0101

  Алерген дерматофагоидес птеронисинус (d1) - УниКАП

  1.169

  ИМУ0901

  Алерген белка од јајце (f1) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0903

  Алерген млеко (f2) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0416

  Алерген кикирики (f13) - УниКАП

  1.182

  ИМГ17

  Пакет за алерголошки тестови кај аутизам

  12.414

  ИМУ1501

  Алерген глијадин (Gf98) - УниКАП

  1.002

  ИМУ1502

  Алерген глијадин (Af98) - УниКАП

  1.002

  ИМУ1503

  Алерген алфа лакталбумин (Gf76) - УниКАП

  1.002

  ИМУ1504

  Алерген алфа лакталбумин (Af76) - УниКАП

  1.002

  ИМУ1505

  Алерген бета лактоглобулин (Gf77) - УниКАП

  1.002

  ИМУ1506

  Алерген бета лактоглобулин (Af77) - УниКАП

  1.002

  ИМУ1507

  Алерген казеин (Gf78) - УниКАП

  1.002

  ИМУ1508

  Алерген казеин (Af78) - УниКАП

  1.002

  ИМУ0909

  Алерген алфа лакталбумин (f76) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0910

  Алерген бета лактоглобулин (f77) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0911

  Алерген казеин (f78) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0409

  Алерген глутен (f79) - УниКАП

  1.182

  ИМГ18

  Пакет за инхалаторни и нутритивни алергени

  22.355

  ИМУ0101

  Алерген дерматофагоидес птеронисинус (d1) - УниКАП

  1.169

  ИМУ0102

  Алерген дерматофагоидес фаринае (d2) - УниКАП

  1.169

  ИМУ0602

  Алерген полен дрва  (евла,бела - t2) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0603

  Алерген полен дрва  (бреза - t3) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0604

  Алерген полен дрва  (леска - t4) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0522

  Алерген смеша полен трева (gx1 - g3, g4, g5, g6, g8) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0512

  Алерген полен трева (култивиран рж - g12) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0706

  Алерген полен коров (црн пелин - w6) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0709

  Алерген полен коров (тегавец - w9) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0205

  Алерген влакна од маче (e1) - УниКАП

  1.441

  ИМУ0206

  Алерген влакна од куче (e5) - УниКАП

  1.441

  ИМУ0805

  Алерген мувла (Alternaria alternata) - m6 - УниКАП

  1.129

  ИМУ0901

  Алерген белка од јајце (f1) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0903

  Алерген млеко (f2) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0416

  Алерген кикирики (f13) - УниКАП

  1.182

  ИМУ0411

  Алерген лешник (f17) - УниКАП

  1.182

  ИМУ0313

  Алерген морков (f31) - УниКАП

  1.232

  ИМУ0421

  Алерген соја (f14) - УниКАП

  1.182

  ИМУ0423

  Алерген пченица (f4) - УниКАП

  1.182

  ИМГ19

  Пакет за инхалаторни алергени

  18.767

  ИМУ0101

  Алерген дерматофагоидес птеронисинус (d1) - УниКАП

  1.169

  ИМУ0102

  Алерген дерматофагоидес фаринае (d2) - УниКАП

  1.169

  ИМУ0602

  Алерген полен дрва  (евла,бела - t2) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0603

  Алерген полен дрва  (бреза - t3) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0604

  Алерген полен дрва  (леска - t4) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0607

  Алерген полен дрва  (даб - t7) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0522

  Алерген смеша полен трева (gx1 - g3, g4, g5, g6, g8) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0512

  Алерген полен трева (култивиран рж - g12) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0706

  Алерген полен коров (црн пелин - w6) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0709

  Алерген полен коров (тегавец - w9) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0205

  Алерген влакна од маче (e1) - УниКАП

  1.441

  ИМУ0206

  Алерген влакна од куче (e5) - УниКАП

  1.441

  ИМУ0801

  Алерген мувла (Penicill. Notatum) - m1 - УниКАП

  1.129

  ИМУ0802

  Алерген мувла (Cladosp.herbarum) - m2 - УниКАП

  1.129

  ИМУ0803

  Алерген мувла (Asperg. Fumigatus) - m3 - УниКАП

  1.129

  ИМУ0805

  Алерген мувла (Alternaria alternata) - m6 - УниКАП

  1.129

  ИМГ20

  Пакет за нутритивни алергени

  19.844

  ИМУ0901

  Алерген белка од јајце (f1) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0903

  Алерген млеко (f2) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0416

  Алерген кикирики (f13) - УниКАП

  1.182

  ИМУ0411

  Алерген лешник (f17) - УниКАП

  1.182

  ИМУ0313

  Алерген морков (f31) - УниКАП

  1.232

  ИМУ0421

  Алерген соја (f14) - УниКАП

  1.182

  ИМУ0423

  Алерген пченица (f4) - УниКАП

  1.182

  ИМУ0401

  Алерген бадем (f20) - УниКАП

  1.182

  ИМУ0902

  Алерген жолчка од јајце (f75) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0911

  Алерген казеин (f78) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0342

  Алерген компир (f35) - УниКАП

  1.232

  ИМУ0315

  Алерген целер (f85) - УниКАП

  1.232

  ИМУ0350

  Алерген домат (f25) - УниКАП

  1.232

  ИМУ0905

  Алерген риба (f3) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0334

  Алерген портокал (f33) - УниКАП

  1.232

  ИМУ0301

  Алерген јаболко (f49) - УниКАП

  1.232

  ИМУ0420

  Алерген сусам (f10) - УниКАП

  1.182

  ИМГ21

  Пакет од инхалаторни и нутритивни алергени за деца

  23.412

  ИМУ0101

  Алерген дерматофагоидес птеронисинус (d1) - УниКАП

  1.169

  ИМУ0102

  Алерген дерматофагоидес фаринае (d2) - УниКАП

  1.169

  ИМУ0603

  Алерген полен дрва  (бреза - t3) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0522

  Алерген смеша полен трева (gx1 - g3, g4, g5, g6, g8) - УниКАП

  1.129

  ИМУ0205

  Алерген влакна од маче (e1) - УниКАП

  1.441

  ИМУ0206

  Алерген влакна од куче (e5) - УниКАП

  1.441

  ИМУ0805

  Алерген мувла (Alternaria alternata) - m6 - УниКАП

  1.129

  ИМУ0903

  Алерген млеко (f2) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0909

  Алерген алфа лакталбумин (f76) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0910

  Алерген бета лактоглобулин (f77) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0911

  Алерген казеин (f78) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0409

  Алерген глутен (f79) - УниКАП

  1.182

  ИМУ0901

  Алерген белка од јајце (f1) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0902

  Алерген жолчка од јајце (f75) - УниКАП

  1.072

  ИМУ0313

  Алерген морков (f31) - УниКАП

  1.232

  ИМУ0421

  Алерген соја (f14) - УниКАП

  1.182

  ИМУ0423

  Алерген пченица (f4) - УниКАП

  1.182

  ИМУ0342

  Алерген компир (f35) - УниКАП

  1.232

  ИМУ0416

  Алерген кикирики (f13) - УниКАП

  1.182

  ИМУ0411

  Алерген лешник (f17) - УниКАП

  1.182

  ИМГ22

  Полиморфизми на цитокински гени

  13.926

  МОЛ050

  Полиморфизам на Ил-1 алфа -889Т/Ц -ССП

  633

  МОЛ051

  Полиморфизам на Ил-1 бета -511Ц/Т -ССП

  633

  МОЛ052

  Полиморфизам на Ил-1 бета +3962Т/Ц- ССП

  633

  МОЛ053

  Полиморфизам на Ил-1 Р -пстл1970Ц/Т -ССП

  633

  МОЛ054

  Полиморфизам на Ил-1 РА -мспа1 11100- ССП

  633

  МОЛ055

  Полиморфизам на Ил-2 -330 Т/Г- ССП

  633

  МОЛ056

  Полиморфизам на Ил-2 +166 Г/Т- ССП

  633

  МОЛ057

  Полиморфизам на Ил-4 -1098Т/Г- ССП

  633

  МОЛ058

  Полиморфизам на Ил-4 -590 Т/Ц- ССП

  633

  МОЛ059

  Полиморфизам на Ил-4 -33 Т/Ц- ССП

  633

  МОЛ060

  Полиморфизам на Ил-4Р -алфа-+1902Г/А ССП

  633

  МОЛ061

  Полиморфизам на Ил-6 - 174 Г/Ц-ССП

  633

  МОЛ062

  Полиморфизам на Ил-6 -нт565 Г/А-ССП

  633

  МОЛ063

  Полиморфизам на Ил-10 -1082 Г/А- ССП

  633

  МОЛ064

  Полиморфизам на Ил-10 -819 Ц/А- ССП

  633

  МОЛ065

  Полиморфизам на Ил-10 -592 Ц/А- ССП

  633

  МОЛ066

  Полиморфизам на Ил-12 -1188Ц/А- ССП

  633

  МОЛ067

  Полиморфизам на ТГФ бета 1 кодон 10Ц/Т - ССП

  633

  МОЛ068

  Полиморфизам на ТГФ бета 1 кодон 25Г/Ц - ССП

  633

  МОЛ069

  Полиморфизам на ТНФ алфа -308 Г/А -ССП

  633

  МОЛ070

  Полиморфизам на ТНФ алфа -238 Г/А- ССП

  633

  МОЛ071

  Полиморфизам на гама - ИФН - УТР 5644А/Т ССП

  633

  ИМГ23

  Полиморфизми на КИР гени

  13.168

  МОЛ301

  КИР2ДЛ1 - ССП

  823

  МОЛ302

  КИР2ДЛ2 - ССП

  823

  МОЛ303

  КИР2ДЛ3 - ССП

  823

  МОЛ304

  КИР2ДЛ4 - ССП

  823

  МОЛ305

  КИР2ДЛ5 - ССП

  823

  МОЛ306

  КИР2ДС1 - ССП

  823

  МОЛ307

  КИР2ДС2 - ССП

  823

  МОЛ308

  КИР2ДС3 - ССП

  823

  МОЛ309

  КИР2ДС4 - ССП

  823

  МОЛ310

  КИР2ДС5 - ССП

  823

  МОЛ311

  КИР2ДП1 - ССП

  823

  МОЛ312

  КИР3ДП1 - ССП

  823

  МОЛ313

  КИР3ДЛ1 - ССП

  823

  МОЛ314

  КИР3ДЛ2 - ССП

  823

  МОЛ315

  КИР3ДЛ3 - ССП

  823

  МОЛ316

  КИР3ДС1 - ССП

  823

   

   

   

   

   

  X