Immunogenetics and Transplantation Lab

Доц. д-р Дејан Трајков

Доцент по имунологија

Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

Поддржете не

Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

 

Лаборатории за молекулска медицина

 

Молекулски испитувања

    1. Изолација и складирање ДНК и РНК (Македонска банка за хумана ДНК)

    2. Лабораторија за полиморфизми

    3. Македонски дарителски регистер

 

X