Immunogenetics and Transplantation Lab

Доц. д-р Дејан Трајков

Доцент по имунологија

Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

Поддржете не

Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

 

 ШИФРА

ИСПИТУВАЊЕ

МОЛ001

ДНК екстракција - Протеиназа К

МОЛ050-МОЛ-100

ПОЛИМОРФИЗМИ - ЦИТОКИНСКИ ГЕНИ - ССП

МОЛ050

Полиморфизам на ИЛ-1 алфа -889Т/Ц -ССП

МОЛ051

Полиморфизам на ИЛ-1 бета -511Ц/Т -ССП

МОЛ052

Полиморфизам на ИЛ-1 бета +3962Т/Ц- ССП

МОЛ053

Полиморфизам на ИЛ-1 Р -пстл1970Ц/Т -ССП

МОЛ054

Полиморфизам на ИЛ-1 РА -мспа1 11100- ССП

МОЛ055

Полиморфизам на ИЛ-2 -330 Т/Г- ССП

МОЛ056

Полиморфизам на ИЛ-2 +166 Г/Т- ССП

МОЛ057

Полиморфизам на ИЛ-4 -1098Т/Г- ССП

МОЛ058

Полиморфизам на ИЛ-4 -590 Т/Ц- ССП

МОЛ059

Полиморфизам на ИЛ-4 -33 Т/Ц- ССП

МОЛ060

Полиморфизам на ИЛ-4Р -алфа-+1902Г/А ССП

МОЛ061

Полиморфизам на ИЛ-6 - 174 Г/Ц-ССП

МОЛ062

Полиморфизам на ИЛ-6 -нт565 Г/А-ССП

МОЛ063

Полиморфизам на ИЛ-10 -1082 Г/А- ССП

МОЛ064

Полиморфизам на ИЛ-10 -819 Ц/А- ССП

МОЛ065

Полиморфизам на ИЛ-10 -592 Ц/А- ССП

МОЛ066

Полиморфизам на ИЛ-12 -1188Ц/А- ССП

МОЛ067

Полиморфизам на ТГФ бета 1 кодон 10Ц/Т - ССП

МОЛ068

Полиморфизам на ТГФ бета 1 кодон 25Г/Ц - ССП

МОЛ069

Полиморфизам на ТНФ алфа -308 Г/А -ССП

МОЛ070

Полиморфизам на ТНФ алфа -238 Г/А- ССП

МОЛ071

Полиморфизам на гама - ИФН - УТР 5644А/Т ССП

МОЛ101

ХЛА-ДНК класа А - РЛС

МОЛ102

ХЛА-ДНК класа Б - РЛС

МОЛ103

ХЛА-ДНК класа Ц - РЛС

МОЛ104

ХЛА-ДНК класа Е - РЛС

МОЛ105

ХЛА-ДНК класа Г - РЛС

МОЛ106

ХЛА-ДНК класа ДРА - СБТ

МОЛ107

ХЛА-ДНК класа ДРБ - СБТ

МОЛ-301-МОЛ400

ПОЛИМОРФИЗМИ - КИР ГЕНИ - ССП

МОЛ301

Ген КИР2ДЛ1 - ССП

МОЛ302

Ген КИР2ДЛ2 - ССП

МОЛ303

Ген КИР2ДЛ3 - ССП

МОЛ304

Ген КИР2ДЛ4 - ССП

МОЛ305

Ген КИР2ДЛ5 - ССП

МОЛ306

Ген КИР2ДС1 - ССП

МОЛ307

Ген КИР2ДС2 - ССП

МОЛ308

Ген КИР2ДС3 - ССП

МОЛ309

Ген КИР2ДС4 - ССП

МОЛ310

Ген КИР2ДС5 - ССП

МОЛ311

Ген КИР2ДП1 - ССП

МОЛ312

Ген КИР3ДП1 - ССП

МОЛ313

Ген КИР3ДЛ1 - ССП

МОЛ314

Ген КИР3ДЛ2 - ССП

МОЛ315

Ген КИР3ДЛ3 - ССП

МОЛ316

Ген КИР3ДС1 - ССП

МОЛ401

ХЛА ДНК типизација на доброволен дарител за матични клетки (ХЛА-А, -Б, -Ц, -ДРБ1)

МОЛ402

Прелиминарно пребарување за ХЛА совпадливост

МОЛ403

Потврдно ХЛА ДНК типизирање на потенцијален дарител на коскена срцевина

МОЛ404

Молекуларен тест за совпадливост помеѓу дарител и примател

МОЛ405

Молекуларен тест за совпадливост помеѓу дарител и примател со ФПЦ

 

 

 

 

 

X