Immunogenetics and Transplantation Lab

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

  Врвна дијагностика според Европски стандарди (EC)

  Не одете во странство, дојдете кај нас!

   

  Центарот за имуни, молекулски и генетски испитувања (ЦИМГИ) е организациска единица во склоп на Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет во Скопје, во кој се изведуваат врвни дијагностички методи за голем број имуни, молекулски и генетски испитувања за приватни лица, како и за осигуреници од Фондот за здравство на Република Македонија. Центарот обезбедува поддршка на програмите за трансплантација на: коскената срцевина, бубрези и црн дроб преку Македонскиот дарителски регистер. Во ЦИМГИ е сместена и Македонската банка за хумана ДНК која овозможува генетски испитувања на здравите популации кои живеат во република Македонија, како и испитување асоцијации на полиморфизмите со најчестите болести кај нас.

  најнови МЕТОДИ

  ВИСОКОРАЗДЕЛНА ХПВ ГЕНОТИПИЗАЦИЈА

  Со овој метод ги откриваме следниве ХПВ генотипови: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74 и 82.

  Пакет за репродуктивни автопротивтела

  Пакет за поствакцинални противтела

  Пакет од алергени за астма

   

  Пакет од алергени за ринитис кај  ВОЗРАСНИ

   

  Пакет од алергени за ринитис кај  ДЕЦА

   

  Пакет од алергени за екцем
   

  Пакет од алергени за настинка со свирежи
   
  Пакет за алерголошки тестови кај аутизам
   
  Пакет за инхалаторни и нутритивни
   алергени

   
  Пакет за инхалаторни алергени
   
  Пакет за нутритивни алергени
   
  Пакет од инхалаторни и нутритивни алергени за деца
   
  Полиморфизми на цитокински гени
   

  Полиморфизми на КИР гени

   

  Види ги сите испитувања »

  X